Herontwikkeling Energiepark in een volgende fase

De gemeente Leiden heeft een voorgenomen collegebesluit genomen en gaat in de komende zes maanden de haalbaarheid onderzoeken van de gebiedsontwikkeling met een combinatie van marktpartijen. Dit zijn het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed.

In de gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. Een van die uitwerkingen is Buurtenergie, een plan van Nieuw Leids Bolwerk met verschillende marktpartijen.

De ideeën van het Nieuw Leids Bolwerk en partners zijn onderscheidend in het voorgestelde gebiedsconcept. Vooral de wijze waarop zij de omgeving betrokken hebben bij dit gebiedsconcept is uniek en dat spreekt de gemeente aan. Deze manier van werken staat bij de Omgevingswet centraal. Dat is dan ook een van de redenen waarom de gemeente kiest om met deze combinatie van partijen de volgende stap te nemen en de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling te onderzoeken.

Wethouder Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen): “Spannend en gaaf, zo zou ik deze fase benoemen. De komende zes maanden kijken we met stadspartners, bewoners en ondernemers naar de volgende fase van de ontwikkeling van het Energiepark. Het park is een unieke plek om trots op te zijn en het is een bijzondere kans om deze plek in nauwe samenwerking met hen te ontwikkelen.

Ontmoeting en verbinding

Het Energiepark en omgeving heeft veel potentie om uit te groeien tot een cultuurhistorische plek waarin het industriële erfgoed een eigentijdse functie krijgt. Het biedt mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding. Zo is er plaats voor groen en woningen, kan de opvang van dak- en thuislozen verbeterd worden en kunnen de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten worden behouden en een culturele en ambachtelijke functie krijgen, aangevuld met horeca en kleinschalige evenementen.

Na vaststelling van de gebiedsvisie, zijn de binnengekomen initiatieven voor het gebied vanuit de buurt en de markt beoordeeld aan de hand van de gebiedsvisie en is beoordeeld op welke wijze de gemeente het beste tot de selectie van een samenwerkingspartner kan komen. De keuze van selecteren van marktpartijen is van invloed op de rol van de gemeenteraad. Daarom wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Zo krijgt de gemeenteraad de kans om zich transparant en volledig te laten informeren over de wijze van selecteren en afwegingen die meegenomen zijn in dit voortraject. In april neemt het College van Burgemeester en Wethouders naar verwachting een definitief besluit.

Vervolg

De marktpartijen krijgen zes maanden de gelegenheid om de haalbaarheid van de voorgestelde ontwikkeling met elkaar te onderzoeken. De gemeente gaat in samenwerking met het Nieuw Leids Bolwerk, de wijkverenigingen en de klankbordgroep Energiepark de komende tijd afspraken maken over hoe bewoners en vertegenwoordigers van een bedrijf en/of organisatie en/of stichting een rol kunnen spelen tijdens de haalbaarheidsfase en bij de ontwikkeling van het gebied.

Meer weten? De gehele gebiedsvisie is te lezen op Leiden.nl/energiepark