Gemeentelijke opbrengsten en uitgaven in 2019 nagenoeg in evenwicht ; jaarrekening digitaal aangeboden aan de gemeenteraad

Op vrijdag 5 juni zette wethouder Paul Dirkse met een druk op de knop de website van de jaarrekening live. Hiermee ‘overhandigde’ hij officieel namens het college van burgemeester en wethouders digitaal de Jaarstukken 2019 aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Walter van Peijpe. De resultaten van 2019 kwamen nagenoeg overeen met de begroting.

Wethouder Paul Dirkse (financiën): “Met de Jaarstukken kijken we terug. Waar komen we vandaan en hoe zijn we hier gekomen. Een terugblik, een verantwoording. Dat gaat in de regel naadloos over in de Kaderbrief, waarin de vooruitblik is opgenomen voor de komende vier jaar. Dit jaar is dat anders, vanwege de corona-uitbraak. In enkele maanden is er onnoemlijk veel veranderd. Het college wil samen met de gemeenteraad een pad uitstippelen om uit deze crisis te komen. De later deze maand uit te brengen kaderbrief bepaalt hierin de richting.”

Eerst ligt er dus de terugblik. Leiden sluit 2019 af met een positief saldo van ongeveer € 7,0 miljoen. In de jaarrekening is per programma een analyse opgenomen van dit saldo. Na verrekening van het werk dat in 2019 gepland stond en is vooruit geschoven blijkt de begroting over 2019 ongeveer op nul uit te komen. Per saldo sluit het jaar namelijk met een tekort van € 65.000, dat is omgerekend 0,01% van de totale begroting. Dat bedrag wordt dus aangevuld vanuit de concernreserve.”

Het afgelopen jaar bleef de Stad van Ontdekkingen, rustend op de pijlers internationale kennis en historische cultuur, zich ontwikkelen. De aangekondigde plannen voor maatschappelijke investeringen in mobiliteit, wonen, klimaat, onderwijs en sport werden verder uitgewerkt. Daarin is het leidmotief van dit college, een groene, sociale stad en ondernemende stad voor iedereen, duidelijk zichtbaar.

Wethouder Paul Dirkse: “Het tempo zit er nog altijd goed in. Er gebeurt ontzettend veel in deze stad, mede dankzij de samenwerking met partners als projectontwikkelaars, ondernemers, kennisinstellingen en musea. We zijn trots op de vernieuwde Lakenhal en het indrukwekkende nieuwe Naturalis gebouw, een blikvanger met internationale uitstraling. Er wordt keihard gewerkt aan de centrumroute en op diverse plekken in de stad zien we de bouwkranen symbool staan voor meer betaalbare woningen en meer bedrijvigheid op het Leiden Bio Science Park. Het Stadskantoor is in gebruik genomen en we zagen een succesvolle invoering van statiegeldglazen tijdens 3 Oktober, een succes dat dankzij de flexibele opstelling van onze inwoners en ondernemers is bereikt.”

De investeringskalender van Leiden komt voort uit de ambitie om deze stad ook voor de volgende generaties een prettige en leefbare stad te laten blijven voor iedereen. Sinds 2019 hanteert het college het Financieel Perspectief Duurzame Stad, dat langjarig inzicht biedt in de investeringen in schone energie, leefbare en groene wijken, circulaire economie, wonen en duurzame mobiliteit.

“Met dit financieel perspectief bieden we de gemeenteraad een sturingsinstrument om over een langere periode richting te geven aan deze ontwikkelingen. Dat is in onze ogen onontbeerlijk gezien de lange horizon en de complexiteit van deze opgaven.”

Net als vrijwel elke gemeente ziet Leiden zich ook financieel gezien geplaatst voor een complexe opgave. Vanuit het Rijk kwam de afgelopen twee jaar minder geld dan gepland, terwijl de verantwoordelijkheid voor publieke taken is uitgebreid. Wethouder Paul Dirkse wijst naar jeugdzorg en WMO als voorbeeld. De uitvoering van deze taken legt een steeds zwaarder beslag op de financiële middelen en dreigt daarmee ten koste te gaan van andere publieke taken van een gemeente.

“De betaalbaarheid van het sociaal domein was al een vraagstuk dat het college hoofdbrekens bezorgde. Niet voor niets heeft de gemeenteraad in het najaar van 2019 bij moeten sturen. De effecten van de coronacrisis zullen de druk verder doen toenemen. De in 2019 vastgestelde visie Sociaal Domein geeft gelukkig houvast om Leiden de sociale stad te laten blijven waarin iedereen meedoet en meetelt. Maar dat er keuzes dienen te worden gemaakt is onvermijdelijk.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen. Zij bespreken de stukken in verschillende raadscommissies. Op 9 juli vindt de verdere behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering. De volledige planning van de behandeling van deze stukken door de raad is te vinden op gemeenteraad.leiden.nl.

U vindt de jaarrekening 2019 op de website: jaarstukken.leiden.nl