Gemeente Leiden zet met maatregelenpakket volgende stap naar een gezonde woningmarkt

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Leiden prettig kan wonen in leefbare wijken en buurten. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom nieuwe regels voor rondom goed verhuurderschap, woningvorming en verkamering en de invoering van een opkoopbescherming.


Met dit brede pakket aan woningmarktregulerende maatregelen wil de gemeente Leiden:

  • Huurders beschermen tegen oneerlijke verhuurpraktijken;
  • De leefbaarheid in wijken en buurten van Leiden behouden en waar nodig, maatregelen te nemen om nieuwe woningvorming en ombouw te reguleren wanneer de leefbaarheid in gevaar is;
  • Woningzoekenden, waaronder koopstarters en middeninkomens, op de woningmarkt meer kans geven op een betaalbare koopwoning om de druk op de leefbaarheid als gevolg van de opkoop van woningen voor verhuur te verminderen.

Inspraakreacties 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van beantwoording inspraakreacties vastgesteld en legt nu de volgende belangrijke documenten voor aan de gemeenteraad:

  • Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024
  • Verhuurverordening Leiden 2024

De ontvangen inspraakreacties hebben geleid tot enkele aanpassingen en aanvullingen op de voorgestelde verordeningen. Naar aanleiding van deze reacties stelt het college onder andere voor om het aantal adressen dat onder het 100% quotum van het kernwinkelgebied valt te beperken. Dit betekent concreet dat verkamering slechts in een beperkt aantal straten zal worden toegestaan.

Uitzonderingen

Daarnaast maakt het college een uitzondering voor vergunningen die worden verleend aan toegelaten corporaties voor het huisvesten van Leidse inwoners die enige vorm van zorg of begeleiding van maatschappelijke instanties ontvangen, zelfs als het maximumaantal al is bereikt.

Het college wil ook een uitzondering maken voor de verhuurvergunning goed verhuurderschap voor hospitaverhuur. Deze uitzondering is bedoeld om hospitaverhuur te stimuleren en geen onnodige belemmeringen op te werpen. Hospitaverhuur kan bijdragen aan het huisvestingsvraagstuk voor diverse doelgroepen, waaronder studenten.

De plannen worden in december besproken door de Raadscommissie Stedelijke ontwikkeling. Op 21 december behandelt de gemeenteraad maatregelenpakket.