Gemeente Leiden, Portaal en de Sleutels bundelen krachten bij herontwikkeling Rivierenbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt in Meerburg. De samenwerking is de start om de herontwikkeling van deze buurt verder te onderzoeken.

Corporaties en gemeente gaan verschillende ontwikkelscenario’s voor de Rivierenbuurt verder onderzoeken om de sociale woningvoorraad te verbeteren. De drie partijen gaan daarom samen een gebiedsvisie opstellen. Hierin beschrijven zij hoe die  verbetering het beste vormgegeven kan worden, afhankelijk van het te kiezen ontwikkelscenario. De herontwikkeling van de twaalf wooncomplexen inde Rivierenbuurt wordt in samenhang bekeken met de ondergrondse infrastructuur, de openbareruimte, het parkeren, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Kansen

De gemeente Leiden ziet bij verdichting ook de kans middeldure huur- en/of koopwoningen toe te voegen om een meer gemengd woonmilieu in dit deel van de wijk te realiseren. Daarnaast wenst de gemeente een nieuw Huis van de Buurt te bouwen. Een voorwaarde is dat de nieuw in te richten buitenruimte goed aansluit op Park Matilo. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Ik ben blij met deze samenwerking. Leiden heeft dringend meer en duurzamere woningen nodig die ook bijdragen aan wijk waar je goed kunt wonen. Waar we bouwen, vergroten we de kwaliteit en zorgen we voor nog meer leefbaarheid. Denk aan het toevoegen van groen en voorzieningen voor de buurt. Het herontwikkelen van Rivierenbuurt is een prachtige stap om dat ook hier in deze wijk gaan doen.”

Marc Schutgens, manager Vastgoed bij de Sleutels: “Eén van onze ambities voor de komende jaren is om met goede woningen ook goede buurten te maken. Want een goed thuis gaat verder dan de voordeur. We zijn blij met deze integrale aanpak, waarin we actief samenwerken met gemeente en Portaal. Door een krachtige samenwerking naar een prachtige buurt!”

Jet Bicker Caarten, manager Volkshuisvesting van Portaal: “Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst zetten we vanuit gezamenlijk belang een belangrijke stap in het onderzoek naar de toekomst van de woningen en buurthuis aan park Matilo. We willen samen de mogelijkheden bekijken die bijdragen aan meer en goede woningen en verdere verduurzaming van Leiden. We kijken waar we kunnen bijdragen aan goed samenleven met de bewoners in de wijk en andere belanghebbenden.”

Buurt betrekken

De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie. Bij dit proces worden bewoners van de wijk en andere geïnteresseerden betrokken. Vanaf het begin van de bouwplanontwikkeling en bij het kiezen van een ontwikkelscenario betrekken ook Portaal en de Sleutels de huidige huurders en andere geïnteresseerden.