Agenda autoluwe binnenstad biedt ruimte voor een groen, vitaal Leiden

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren blijft Leiden groeien, en dat is fijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van onze prachtige historische binnenstad heeft het college van burgemeester en wethouders de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren meer ruimte te creëren voor een groene en vitale binnenstad. Zo blijft de binnenstad een fijne plek om in te wonen, winkelen en werken.

Wethouder Ashley North: “Met enthousiasme heb ik het participatietraject voor de Agenda Autoluwe Binnenstad gevolgd. Dank aan alle betrokken meedenkers die met goede gesprekken, via enquêtes, het delen van dromen, wensen en zorgen hun input hebben geleverd voor het maken van de agenda. De binnenstad is de afgelopen jaren al flink verbeterd door onder andere de aanleg van het Singelpark, parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt en de Centrumroute, Met deze agenda zetten we de volgende stappen. Met een zorgvuldige en weloverwogen aanpak geven we de binnenstad de komende jaren een kwaliteitsimpuls. Niet alles kan tegelijk, we doen het stap voor stap. Want zoals Rome niet in één dag is gebouwd, zo is Leiden niet in één dag autoluw. Ik ben trots op deze agenda met kansrijke plannen. Natuurlijk gebeurt de uitvoering van de maatregelen in nauwe samenwerking met de stad. Daar kijk ik naar uit!”

Doelen voor de toekomst

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. We willen de schaarse ruimte die de binnenstad rijk is zo goed mogelijk benutten. We willen de binnenstad leefbaar houden en geven schone vervoersvormen en groen de ruimte. Daarom delen we de ruimte die er is anders in. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad gaan we het volgende bereiken:

 1. Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en plekken voor rust, ontspanning en ontmoeting
 2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en OV door bijvoorbeeld brede trottoirs, fietsstraten en aantrekkelijke hubs voor bezoekers en bewoners
 3. Het versterken van de economische vitaliteit. Een binnenstad die goed bereikbaar is en waar het fijn vertoeven is, is aantrekkelijk. We zorgen voor ruimte om de stad op een milieuvriendelijke manier te bevoorraden
 4. Meer ruimte voor voorzieningen zoals laad- en losplekken, laadpalen, parkeerplekken voor deelauto’s en fietsparkeerplekken
 5. Een binnenstad met schone lucht en minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast
 6. Leiden is een inclusieve en toegankelijke stad waar iedereen mee kan doen

Belangrijke maatregelen in de agenda

De ambities en bijbehorende maatregelen worden gekoppeld aan een fasering in NU (maatregelen t/m 2022), STRAKS (maatregelen tussen 2023 en 2026) en LATER (maatregelen in de periode 2026-2040). Door stap voor stap de rol van rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad te beperken ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid en vitaliteit in de binnenstad te verbeteren.

Er wordt ruimte gemaakt om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de historische architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. Vervoer dat weinig ruimte inneemt krijgt een hoofdrol. Voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer krijgen ruim baan. Deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid en daarmee aan het woongenot van de bewoners.

 • Op meer plekken in de binnenstad komt groen terug in het straatbeeld, zo maken de maatregelen in de agenda het mogelijk om het Singelpark nog mooier te maken, onder andere door vergroening van de Jan van Houtkade.
 • Verschillende maatregelen zijn bedoeld om het potentieel van de historische kwaliteit van de binnenstad meer tot zijn recht te laten komen. Zo wordt gefaseerd het Steenschuur en later (delen van) het Rapenburg vrij van geparkeerde auto's gemaakt.
 • Op verschillende plekken wordt het woongenot verbeterd door overlast van autoverkeer te beperken en door de leefomgeving te vergroenen.
 • De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad moet goed blijven verlopen. De agenda biedt daarom ruimte voor laad- en losplekken. De gemeente investeert in het gebruik van camera’s om de toegang tot de autoluwe gebieden te reguleren en zal dit in goed overleg doen met belanghebbenden.
 • Vrijgekomen ruimte wordt ingezet om fietsen goed geordend te parkeren, zodat voetgangers hier geen last van hebben.
 • De gemeente neemt maatregelen op het gebied van parkeren om zo slimmer gebruik te maken van de openbare ruimte en om de parkeerdruk te reguleren. Parkeergarages waar de bezoekers kunnen parkeren worden beter benut, er worden minder parkeervergunningen uitgegeven aan nieuwe bewoners en er wordt ingezet op P+R-voorzieningen. De gemeente wil de parkeervoorziening op het Haagwegterrein voorlopig behouden, zolang er geen alternatief voor is.

Wat kunnen we in 2021 verwachten

Leiden wil in 2021 snel aan de slag met de maatregelen. Afgelopen zomer was de proef met het vergroten van het voetgangersgebied rondom de Nieuwe Rijn succesvol. De maatregelen uit de proef worden in 2021 definitief. Daarbij wordt ook een uitbreiding van het voetgangersgebied naar het westelijke deel van de Oude Rijn tussen de Pelikaanstraat en Donkersteeg voorbereid. In deze smalle straat is de ruimte te beperkt om voetgangers, fietsers en (geparkeerde) auto’s een veilige en prettige plek te bieden. Hierover gaat de gemeente in overleg met belanghebbenden.

Een andere maatregel die in 2021 ingevoerd kan worden is het weren van het doorgaand autoverkeer op de Langebrug. Hiermee verminderen we overlast en geven we gehoor aan de wens van bewoners.

Op het Steenschuur, het gedeelte tussen Breestraat en Garenmarkt, worden de parkeerplekken aan de noordzijde verwijderd om plaats te maken voor een invulling die in overleg met bewoners en winkeliers wordt bepaald.

Participatie

De Agenda Autoluwe Binnenstad is mede tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Alle maatregelen in de agenda worden opgepakt als project die in nauwe samenwerking met de stad worden uitgevoerd. Daarnaast komen veel maatregelen na deze uitwerking terug voor besluitvorming bij college en raad.