Later openbaar gemaakte collegebesluiten

Over het volgende besluit is een afzonderlijk persbericht beschikbaar:

  • Mobiliteitsnota voor inspraak 19.0660 (17-12)

Gebiedsagenda ‘Stationsgebied Leiden’ 19.0665 (17-12)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de gebiedsagenda ‘Stationsgebied Leiden’ vast te stellen. Deze gebiedsagenda is opgesteld door de gemeente na onder andere gesprekken met de belangrijkste stakeholders uit het gebied. De agenda beschrijft een achttal onderwerpen waarover de gemeente met de stad in gesprek wil, als het gaat om de toekomst van ons stationsgebied. De agenda benoemt wat onveranderd blijft en beschrijft waarmee het stedenbouwkundig plan ‘Stationsgebied Leiden’ uit 2012 wordt verrijkt: actuele ambities, nieuw beleid, besluiten sinds 2012 en externe ontwikkelingen. Per agendapunt zijn er vertrek- en gesprekspunten geformuleerd. De uitkomsten van de gesprekken gaan de richting van de toekomst van het Stationsgebied bepalen, verwoord in een gebiedsvisie. Het college vraagt de raad dan ook in te stemmen met het voorstel om in vervolg op de agenda een gebiedsvisie voor het stationsgebied op te stellen. De gebiedsvisie wordt in de eerste helft van 2020 samen met de stad opgesteld. De gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’ vervangt – na vaststelling – het stedenbouwkundig plan uit 2012.

Bewonersregelingen Parkeergarages Haarlemmerstraat en Garenmarkt 19.0627 (17-12)

Op de Hooigracht en Garenmarkt zullen parkeerplaatsen verdwijnen en dient er een oplossing te komen voor bewoners. Voor de parkeergarages Haarlemmerstraat en Garenmarkt worden daarom bewonersregelingen aangeboden. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid en bereikbaarheid van de Leidse binnenstad. De regelingen worden elk jaar geëvalueerd om te bepalen of er voldoende parkeerruimte in de parkeergarages over blijft voor bezoekers en de parkeerdruk op straat ook positief beïnvloed wordt. 

Terugblik 3 oktoberviering en toekomstperspectief van de viering 19.0648 (17-12)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over de afgelopen 3 oktoberviering in relatie tot het ESI-rapport en welke ambities het college heeft met betrekking tot de stadsfeesten. ESI heeft ook dit jaar de viering gemonitord. Conclusie is dat een aantal genomen maatregelen op basis van de aanbevelingen een goede uitwerking hebben gehad op de veiligheid, maar dat er zeker ook nog enkele zaken zijn die nadere aandacht behoeven.  

Het college onderzoekt de aanbeveling of een stadsbrede opzet mogelijk is, waarbij alle activiteiten bij één organisator of in een stichting onder worden gebracht. Met deze organisator maakt de gemeente dan afspraken en er wordt maar één vergunning afgegeven. Zo kan een betere spreiding en programmering plaatsvinden en kan de veiligheid beter worden gewaarborgd. Om de feesten in 2020 in het Nieuwe Rijn-gebied zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, wordt gekozen voor een tussenvorm. 

De Leidse stadsfeesten, waaronder Koningsdag, Lakenfeesten, de 3 oktoberviering en de Winterwonderweken, trekken de afgelopen jaren steeds meer bezoekers. Deze ontwikkeling vraagt om nieuw beleid en maatregelen om overlast en veiligheidsrisico’s te beperken. In het nieuwe evenementenbeleid zal door het college een visie over de toekomst van de Leidse stadsfeesten worden opgenomen. 

Nieuwe regeling Deelverordening Amateurkunst Subsidie (DAS) 19.0635 (17-12)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de deelverordening Amateurkunst Subsidies vast te stellen. Via de regelingen die in deze verordening staan, worden jaarlijks meer dan 2500 Leidenaren in staat gesteld met hun organisatie amateurkunst te beoefenen. De aanpassing gebeurt in overleg met het bestuur van de Werkgroep Amateurkunst (WAK), waarmee de verordening elke drie jaar wordt besproken. De Wak is de overkoepelende belangenbehartiger van de Leidse Amateurkunstsector. De huidige regelingen waren in de loop van de jaren complexer geworden dan gewenst. De verordening is nu weer simpeler opgebouwd, met als belangrijkste wijzigingen het afschaffen van voorschotten, het verhogen van het basisbedrag van de uitvoeringssubsidie en het tegelijkertijd verminderen van het aantal subcategorieën.

Subsidieregeling huisvesting bijzondere doelgroepen 19.0659 (17-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Huisvesting Bijzondere Doelgroepen vastgesteld. In dit besluit staat het toetsingskader waarmee subsidieaanvragen van woningcorporaties, gericht op huisvesting voor bijzondere doelgroepen, kunnen worden beoordeeld. In de komende jaren blijft de woningbehoefte in Leiden toenemen. Tot 2030 zijn er 8.500 extra woningen nodig om iedereen van een betaalbare en passende woning te kunnen voorzien. Er is een tekort aan sociale huurwoningen, waardoor ook de doorstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen stokt. Door een tekort aan woonruimte voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek of (ex)daklozen, nemen de wachtlijsten bij een aantal zorginstellingen toe. Het beschikbaar stellen van woonruimte voor deze doelgroep is in eerste instantie een opgave voor de woningcorporaties. De gemeente ondersteunt daarom woningcorporaties in de Leidse regio die meer woonruimte willen realiseren voor deze bijzondere doelgroepen. De corporaties kunnen een bijdrage aanvragen bij de gemeente voor kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen of voor het omvormen van bestaande gebouwen tot woonruimte. De verwachting is dat met deze regeling meer huisvesting voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd kan worden.

Overige collegebesluiten:

  • Raamwerk Omgevingswet-instrumentarium gemeenteraad 19.0657 (17-12)
  • Boardletter van Deloitte en Interne Managementletter 19.0664 (17-12)
  • Erratum Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 19.0647 (17-12)
  • Regionale toegangscontrolepas 19.0658 (17-12)
  • Collegevoorstel gemeentegarantie in verband met borgstelling Biotech Training Facility (na wensen en bedenkingen) 19.0669 (18-12)
  • Uitvoeringsprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar 19.0667 (17-12)
  • Brief stand van zaken Centrumroute 19.0633 (10-12)

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid L. Raat (PvvD), ingekomen 18 november 2019, over plastic netjes 19.0650 (17-12)