Later openbaar gemaakte collegebesluiten

Vaststellen ‘Beleidsregel wachtlijst bedrijfsvaartuigen’ en de bijbehorende wachtlijst 19.0579 (19-11)

Vanaf medio 2014 gold er een vergunningstop voor het verlenen van ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen. Met het vaststellen van de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening 2017 is deze stop opgeheven. De beschikbare ligplaatsen die zijn vrijgekomen of nog vrij waren vanaf het Ligplaatsenplan 2009 tot het Ligplaatsenplan 2017, zullen worden verdeeld aan de hand van de door het college vastgestelde wachtlijst en op grond van de bijbehorende beleidsregel. Voor mensen die op de wachtlijst stonden en die niet in aanmerking zijn gekomen voor een ligplaats geldt dat hun positie op de wachtlijst zal worden meegenomen in een nieuwe, door het college nader vast te stellen, verdelingssystematiek.

Overige collegebesluiten:

  • Uitbesteding en subsidie gemeentelijke taken Wet verplichte ggz 19.0562 (12-11)