Later openbaar gemaakte collegebesluiten gemeente Leiden 18 november 2021

Raadsvoorstel Toetsingskader voor kwaliteit van hoogbouw 21.0572

Het college heeft een toetsingskader voor kwaliteit van hoogbouw ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit toetsingskader met de naam Leidse Hoogte voorziet er in, dat hoogbouwinitiatieven aan kwaliteitsnormen voldoen en daarmee onder andere rekening houden met het silhouet en de beleving van de stad en het beschermd stadsgezicht. Een dergelijk instrument bleek een nadrukkelijke wens tijdens het participatietraject ‘Week van de Leidse Hoogte’ in januari 2021. Het concept-toetsingskader is besproken met een expertgroep van ontwikkelaars en architecten en beoordeeld op praktische uitvoerbaarheid. De Omgevingsvisie Leiden 2040 is leidend in waar en tot welke hoogte gebouwd mag worden. Delen van het toetsingskader worden uitgewerkt dan wel opgenomen in concrete beleidsregels en de Welstandsnota. Een nog in te stellen commissie Hoogbouw zal aan de hand van het toetsingskader advies desgevraagd uitbrengen.

Vaststellen Beleidsregel loting ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen 21.0575

Het college heeft de beleidsregel ‘loting ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen’ vastgesteld. Alle vrije ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen worden vanaf nu verdeeld op basis van een gewogen loting. Twee categorieën inschrijvers komen in aanmerking voor een extra lot, namelijk inschrijvers die gebruik maken van een duurzaam aangedreven bedrijfsvaartuig en inschrijvers die nog op de oude wachtlijst staan. Met deze beleidsregel wordt bovendien uitvoering gegeven aan de door de raad aangenomen motie. M.180017/2.

Haarlemmerstraat Parkeergarage ophogen - uitvoeringsbesluit 21.0576

In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad, maar minder prominent. Om de minder prominente aanwezigheid van auto’s te stimuleren, spelen parkeergarages een belangrijke rol. In totaal heeft de gemeente Leiden zes parkeergarages.

Een van die garages is de parkeergarage Haarlemmerstraat met een capaciteit van 269 openbare parkeerplaatsen. Het college heeft na het raadsbesluit om deze ophoging voort te zetten een ontwerp laten maken voor een uitbreiding van de parkeercapaciteit van de garage door een ophoging. Hierdoor kunnen 88 parkeerplaatsen aan de garage worden toegevoegd. Het creëren van extra inpandige parkeerplekken past goed in de visie van het college voor een binnenstad met minder geparkeerde auto’s op straat. Tegelijk krijgt de garage een opknapbeurt met een renovatie zodat de garage weer prettig is om te parkeren. Daarnaast geven de groene gevels een impuls aan de kwaliteit van de openbare ruimte, verhoogt de kwaliteit en (brand)veiligheid van de garage en draagt deze bij aan de bereikbaarheid van bezoekers van de binnenstad van Leiden.

Overige besluiten

  • Collegevoorstel Voortgang vernieuwing BplusC en collegebrief 21.0558
  • Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Ontwikkeling muziekeducatie en -programmering (C-hub) 21.0559

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Klever (PvdA) en Van Halm (SP) inzake bibliotheek in voormalig pand V&D 21.0553