Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 maart

Vaststellen lokaal maatwerk toewijzing 18 woningen op Prins Frederikstraat, Prins Hendrikstraat en Molenstraat 23.0095

In de prestatieafspraken 2020-2025 hebben de gemeente Leiden, corporaties en huurders afgesproken dat Lokaal maatwerk ingezet kan worden voor experimenten. Bijvoorbeeld om inclusieve buurten te realiseren, spoedzoekers te helpen of andere knelpunten op te lossen. In dit kader start Portaal in de Prins Frederikstraat, de Prins Hendrikstraat en Molenstraat een experiment gericht op het verbeteren van de leefbaarheid. Dit doet Portaal door bij de verhuur van een aantal woningen in deze straten voorrang te verlenen aan starters en jongeren. Met de nieuwe bewoners worden afspraken gemaakt over hoe ze kunnen bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en sociale interactie in hun buurt.

Gecoördineerde besluitvorming vaststelling uitwerkingsplan en omgevingsvergunning Kappa 23.0112

Binnen de Lammenschansdriehoek worden verschillende projecten tegelijkertijd ontwikkeld. De projectontwikkelaars van de projecten Kappa en Omega werken gezamenlijk aan de realisatie van 1 appartementencomplex. Zo komt er een gezamenlijke parkeergarage voor de twee projecten en een gemeenschappelijke daktuin. Hoewel beide plannen van twee verschillende ontwikkelaars zijn, wordt het gebouw zo integraal mogelijk ontwikkeld. Dat kan door gebruik te maken van eenzelfde architect en het gebouw gelijktijdig te laten bouwen door één aannemer.

In totaal komen in het gebouw 275 woningen. In Kappa komen 161 appartementen, waarvan minimaal 30% sociale huur en maximaal 540 m² aan gemengde functies op de begane grond. Voor de sociale huurwoningen is door de ontwikkelaar een contract getekend met woningcorporatie De Sleutels. Daarnaast wordt de huidige ontsluiting en de nieuwe openbare ruimte rondom het plangebied klimaatadaptief en met veel aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting, groen en water ingericht.

Voor Omega is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning al in 2022 vastgesteld. Ook voor het plandeel Kappa heeft de betreffende ontwikkelaar de plannen nu uitgewerkt. De ontwerpbesluiten van de uitwerking, het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning hebben van eind september tot begin november 2022 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen, met als resultaat dat het stikstofdepositieonderzoek is geactualiseerd. Nu zijn het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning voor Kappa gereed om door het college te worden vastgesteld. Hier kan nog door belanghebbenden beroep tegen worden aangetekend.

Overige besluiten:

  • Instemmen met Regionale Realisatieagenda en vaststellen informerende brief aan de raad + burgemeestersbesluit mandatering ondertekening 23.0102
  • Acceptatie externe mandaten van Holland Rijnland aan het college van Leiden 23.0109

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 25 januari 2023) van raadslid Martine van Schaik (PvdD) over de effecten van isolatie op vleermuizen 23.0097
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 30 januari 2023) van raadslid Tobias Sandoval Garcia (CDA) over goede ouderenzorg 23.0108
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 23 januari 2023) van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over het opkopen van stikstofrechten binnen de gemeente Leiden 23.0098
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Thomas van Halm (SP) over de noodzaak van het actieplan Impuls Leidse Lokale Economie en de investeringen in het Aalmarktgebied 23.0101
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Marc Newsome en Bo Lemmens (PvdA) over het belang van voorlezen en BplusC 23.0103
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Malcolm Jones (PvdD), Linda Beimer (D66) en Sophia Boomsma (SVL) over de afname van de leesvaardigheid onder jongeren 23.0104