Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 januari

Handelingsperspectief Energietransitie 19.0630 (7-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’, met daarbij de Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023 als bijlage voor inspraak vrijgegeven.

Leiden gaat de komende jaren ambitieus werk maken van de energietransitie in onze stad. Een opgave die we alleen samen met de inwoners, corporaties, ondernemers en anderen kunnen laten slagen. Centraal in het perspectief en de uitvoeringsagenda staan de speerpunten:

  • energie besparen
  • energie duurzaam opwekken
  • omschakelen naar een aardgasvrije stad.

Hoe de gemeente deze transitie vorm wil geven, is vastgelegd in het raadsvoorstel ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’, met daarbij de Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023. Het voorstel geeft inzicht in de manier waarop de gemeente inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen houvast wil bieden voor de komende periode.

De uitvoeringsagenda is een verdere concretisering van de acties waar het college de komende jaren aan wil gaan werken. Denk hierbij aan de ambitie om op elk Leids dak een zonnepaneel te leggen, wijken aardgasvrij maken – bijvoorbeeld door in de Stevenshof ook van kookgas afscheid te nemen en onder andere door de inzet van wijkambassadeurs bewoners, bedrijven en instellingen te helpen om hun vastgoed te verduurzamen. Na vaststelling van het handelsperspectief in de gemeenteraad kan de gemeente binnen dat kader verder werken aan de energietransitie.

Dat betekent trouwens niet dat de gemeente tot vaststelling stilzit. Ook tot die tijd wordt gewerkt aan de energietransitie. Zo loopt bijvoorbeeld de campagne ‘Zet hem op (0)71’, waarbij inwoners gestimuleerd worden hun CV-ketel op 71 graden te zetten. Behalve een besparing in kosten, levert dat onze stad ook CO2-reductie op.

De inspraakperiode voor het raadsvoorstel loopt van vrijdag 10 januari 2020 tot vrijdag 21 februari.

Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021 20.0006 (7-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Op 1 januari 2021 lopen de huidige inkoopcontracten van de gespecialiseerde jeugdhulp af. In het programmaplan worden de ontwikkeldoelen beschreven die de gemeenten binnen de Leidse regio nastreven ten aanzien van de uitvoering van de specialistische jeugdhulp. Het programmaplan zorgaanbod vanaf 2021 is in lijn met de rode draden uit de visie “Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp)” en vormt de opmaat naar het inkoopplan zorgaanbod, waarbij de beschreven kaders en ontwikkelopgaven voor het nieuwe inkooptraject jeugdhulp leidend zijn en worden geconcretiseerd. 

Raadsvoorstel Vervolg aanbesteding Combibad-IJshal 20.0018 (9-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de analyseresultaten van de beëindigde aanbesteding van de nieuwbouw van Combibad-IJshal De Vliet. De leerpunten zijn geïmplementeerd in de verdere uitwerkingen volgens bouwteammodel. Hiermee wordt alles in het werk gesteld om de nieuwe aanbesteding van de bouw succesvol te laten verlopen. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd hieraan commitment te verlenen, zodat het inmiddels geselecteerde ontwerpteam het ontwerp verder kan uitwerken en de aanbesteding van het bouwteam kan starten. In verband met aanbestedingsgevoelige informatie is een gedeelte van het raadsvoorstel geheim. Op basis van het technisch ontwerp en de uiteindelijke aanneemsom zal de gemeenteraad een definitief raadsbesluit worden voorgelegd. Naar verwachting is dit eind 2020. Aangezien de aanbesteding dan is afgerond, zal behandeling hiervan wel in de openbaarheid plaatsvinden. Spoedig hierna kan de bouw van het nieuwe combinatiegebouw van start gaan.

In de tussentijd zal het buitenbad conform planning in het winterseizoen 2020-2021 worden gerenoveerd en zal eind 2020 het kadervoorstel voor de inrichting van de openbare ruimte naar de gemeenteraad worden verzonden.