Later openbaar gemaakte collegebesluiten 9 april

Vaststellen collegebrief stand van zaken organisatievorm Leidens Ontzet 2020 en 2021 e.v. 20.0177

Het college informeert de gemeenteraad over de voorbereiding van het onderzoek naar een nieuw organisatiemodel voor de viering van Leidens Ontzet. Voor de uitbraak van de coronacrisis is gestart met het aanpassen van de organisatiestructuur in het Nieuwe Rijn-gebied door het inhuren van een professionele producent. Deze producent heeft als primaire taak de horecaondernemers te verbinden. En als vergunninghouder draagt de producent de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, organisatie en coördinatie. In 2021 wil het college een start maken met het stadsbreed uitrollen van dit model. Het college wil dat een externe organisatie alle activiteiten in de stad rond 2 en 3 oktober gaat coördineren en vervolgens één aanvraag voor een evenementenvergunning indient. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is voor het college een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten over alle betrokkenen.

Tijdelijke Aanpassing dalurenabonnement Parkeergarage Garenmarkt 20.0178

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de regels die gelden voor de dalurenabonnementen van bewoners rond de parkeergarage Garenmarkt tijdelijk aan te passen. Rond de Garenmarkt is het op de parkeerplaatsen drukker dan normaal doordat meer bewoners thuisblijven. In deze parkeergarage is het daarentegen momenteel rustig en geen sprake van piektijden, omdat er door de coronamaatregelen veel minder bezoekers naar de stad komen. Besloten is tijdelijk de piektijden los te laten. Hiermee kunnen de bewoners die een dalurenabonnement hebben tijdelijk tot en met uiterlijk 28 april 2020 alle dagen 24/7 zonder aanvullende kosten in de parkeergarage Garenmarkt parkeren. Indien de coronabeperkingen worden verlengd zal het college opnieuw beoordelen of ook deze tijdelijke aanpassing van de piektijden verlengd worden. 

Strategisch Privacybeleid Leidse regio 2019-2022 20.0164 (7-4)

Binnen de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en hun gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 (hierna: de gemeente/Servicepunt71), gezamenlijk ook wel de Leidse regio, werken we veel met persoonsgegevens van burgers, ondernemers, medewerkers en (keten)partners. Deze gegevens verzamelen we voor het goed kunnen uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger, maar ook de gemeenteambtenaar zelf, moet er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In het Strategisch Privacybeleid Leidse Regio 2019-2022 geeft de gemeente/Servicepunt71 invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente/Servicepunt71 geeft met dit beleid duidelijk richting aan hoe de organisatie wenst om te gaan met persoonsgegevens en laat zien dat zij de privacy zoveel mogelijk waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie en op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente/Servicepunt71 waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Overige besluiten:

  • Reactie op advies LMR 20.0171 (7-4)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden A. Jordan (D66), A. (PvdA), M. de Crom, T. Leest (beiden VVD), A. Friso (GL) en H. van der Kaap (PvdD), ingekomen 27 februari, over weghalen van zonnepanelen- of boilers in de stad 20.0172
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen 7 maart, over het afvoeren van lammetjes naar de slacht 2.0165