Later openbaar gemaakte collegebesluiten 8 juli

Position Paper Last Mile LBSP 21.0364

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) ontwikkelt zich in hoog tempo. Het gebied transformeert naar een ‘innovatiedistrict’ waar werken, kennisontwikkeling, wonen en ontmoetingsfuncties steeds meer met elkaar gaan mengen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor het succes van het innovatiedistrict. Er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het LBSP. Hierbij wordt ingezet op duurzame vormen van mobiliteit. Zo worden onder andere de busverbindingen verbeterd, wordt de ‘Hartlijn’, het fiets- en voetpad dat alle centrale plekken in het LBSP met elkaar verbindt, verbeterd, komen er parkeerhubs, wordt de doorstroming en capaciteit op de Leidse Ring Noord en de bereikbaarheid op de verbinding tussen de Plesmanlaan en de Posthofrotonde verbeterd.

Om ook op de langere termijn het LBSP bereikbaar te houden, is het belangrijk om het ‘last-mile’ vervoer goed te organiseren. Last-mile vervoer heeft betrekking op het laatste deel van de openbaar vervoerreis. Hoe beter de kwaliteit daarvan is, hoe sneller reizigers de keuze maken voor openbaar vervoer. In het geval van het LBSP gaat het om het transport van Leiden Centraal tot de bestemming op het LBSP en vice versa. De betrokken partijen op het LBSP (Universiteit Leiden, Stichting LBSP, gemeente Oegstgeest, gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland) hebben gezamenlijk een kader opgesteld ten aanzien van de lange termijn last-mile bereikbaarheid van het LBSP. Dit position paper schetst de gewenste toekomstige ontwikkeling waarbij innovaties worden beschreven en verder ruimte wordt gegeven aan de fietser en de voetganger op de Hartlijn. Parkeerlocaties worden doorontwikkeld tot multimodale hubs en op termijn kan mogelijk een (onbemande) shuttledienst mensen vervoeren tussen bestemmingen op het terrein en naar Leiden Centraal.

Het college van burgemeester en wethouders omarmt het position paper en stuurt deze ter kennisgeving naar de raad.

Overige besluiten

  • Wijziging Verordening fysieke leefomgeving onderdeel bomen op punt ecologische waarden 21.0351

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van der Jagt (PvdA), raadslid Rowaan (GL) en raadslid Bleijie (CDA) over de huisvesting van een deel van de leerlingen van de Vrije School Mareland in onderwijsgebouw Sumatrastraat 201 21.0359