Later openbaar gemaakte collegebesluiten 7 oktober 2021

Over het volgende besluit wordt een persbericht verzonden:

  • Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - Deelproject Oude Spoorbaan 21.0471 (persbericht wordt verstuurd door de gemeente Leiderdorp)

Burgemeester en collegevoorstel bestendigen bovenlokale samenwerking warmte Leidse regio 21.0463

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk gaan in de Leidse regio samenwerken aan de warmtetransitie. De vraagstukken rond de warmtetransitie zijn ingewikkeld en vragen om een bovengemeentelijke aanpak, waarbij ruimte en aandacht is voor de lokale situatie. Doel van de samenwerking is te sturen op duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Op dinsdag 5 oktober hebben de colleges van B&W van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk het besluit genomen om samen te werken aan de ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem. Met dit samenwerkingsverband willen de gemeenten samen zorgen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening voor hun inwoners. Voor het samenwerken op deze ambitie in de komende 1,5 jaar is door de 6 gemeenten samen 2 miljoen euro vrijgemaakt.

De samenwerking op regionaal niveau is een aanvulling op wat er in de gemeenten al gebeurt. Lokaal wordt er door de 6 gemeenten al hard gewerkt aan de transitievisies warmte en het betrekken van hun inwoners bij de verwachte veranderingen.

De samenwerking moet zorgen voor meer effectiviteit en slagkracht in de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem. Op een dergelijk systeem kunnen meerdere bronnen aangesloten worden voor collectieve warmtevoorziening, waaronder restwarmte en geothermie. Ook is onder andere de opslag van energie mogelijk in energieknooppunten. Door samen op te trekken kunnen de gemeenten beter sturen op publieke waarden: een energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Vanaf oktober 2021 wordt een organisatie opgezet die een sterke verbinding houdt met de zes gemeenten. Daarnaast wordt er proactief samengewerkt met partners als woningcorporaties, energiecoöperaties en netbeheerders. Ook de kennis en expertise vanuit partijen, zoals netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties wordt benut om het open regionaal energiesysteem vorm te geven. De organisatie zal uitwerken wat er nodig is om het energiesysteem duurzaam vorm te geven, in het belang van de inwoners.

Overige besluiten:

  • Overeenkomst tot overdracht van beheer van polders (Kikkerpolder) van de gemeente Leiden naar het hoogheemraadschap van Rijnland (fase 3) 21.0348