Later openbaar gemaakte collegebesluiten 7 juli 2022

Digitaal Aanvraag Rijbewijzen (DAR) 22.0282

Vanaf 1 augustus 2022 kunnen Leidenaren hun rijbewijs ook digitaal verlengen. Hierbij kan een inwoner na het laten maken van een pasfoto bij een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer erkende fotograaf of pasfotoautomaat zelf via DigiD online een rijbewijsverlenging aanvragen. Vervolgens hoeft de inwoner alleen nog voor de afgifte van het rijbewijs naar de gemeente toe te gaan. Deze pilot is bij eerder deelnemende gemeenten zo goed bevallen dat het online aanvragen van rijbewijzen via wetgeving geregeld zal worden. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving is de minister gevraagd om onder de huidige experimenteerbepaling het aantal gemeenten dat meedoet met de DAR uit te mogen breiden. Door deelname aan deze pilot gaat wij mij in deze trend.

Vaststellen collegebrief stand van zaken Leiden European City of Science + brief aan raad 22.0291

We zijn nu halverwege het jaar Leiden European City of Science 2022. Met deze brief informeert het college de (nieuwe) raadsleden over de aanloop naar dit jaar in samenwerking met de universiteit, de Hogeschool en het LUMC. Tevens informeert het college de raad over wat er tot nu toe allemaal heeft plaatsgevonden binnen dit jaar, zoals de dagelijkse activiteiten voor inwoners in de verschillende wijken. Maar ook veel congressen en de Lifestyle and health week. Ook gaat er nog veel gebeuren. Zoals het grote wetenschapscongres (ESOF) waar wetenschappers uit heel Europa bij elkaar komen om de grote vraagstukken van nu te bespreken. Het jongerencongres (EUCYS) waarin jonge wetenschappers van 14-21 hun onderzoeken presenteren en elkaar ontmoeten. En de Talenton: waarbij jongeren van 21-34 in een Hackaton oplossingen bedenken voor vijf grote Europese missies (klimaatneutraliteit, klimaatadaptiviteit, kankerbestrijding, gezonde oceanen en bodemgezondheid).

Informeren van de raad over schikking met een coffeeshop 22.0280

Het college heeft als bevoegd gezag een schikking getroffen met een coffeeshophouder en zal daarover de raad informeren met een raadsinformatiebrief.

Overige besluiten:

  • Vaststellen brief aan de gemeenteraad inzake Financiële consequenties van de opvang van ontheemde Oekraïners 22.0287