Later openbaar gemaakte collegebesluiten 6 december

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2020 19.0606 (3-12)

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De gemeente Leiden heeft in beleidsregels en een afwegingskader voor bestuurlijke boetes vastgelegd hoe de gemeente uitvoering geeft aan deze wettelijke taak. Vanwege gewijzigde wetgeving heeft de gemeente Leiden de beleidsregels en het afwegingskader uit 2015 aangepast. Het handhavingsbeleid van de gemeente is ongewijzigd in die zin dat herstellend handhaven voorop staat. Dit betekent dat de gemeente in eerste instantie door middel van overleg en overreding, door in gesprek te gaan met de kinderopvanghouders, probeert een overtreding te herstellen en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Wel zijn de termijnen waarbinnen de overtreding moet worden hersteld, verkort naar maximaal twee weken, twee maanden of zes maanden afhankelijk van de overtreding. Door de wetswijziging zijn er tevens extra kwaliteitseisen gesteld aan kinderopvang, deze zijn opgenomen in het afwegingskader. Peuterspeelzalen zijn sinds 2018 voor de wet gelijk aan andere kinderopvangorganisaties en moeten dus aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen.