Later openbaar gemaakte collegebesluiten 5 november

Subsidieverordening Groene Daken 20.0533 (3-11)

De subsidie die de gemeente Leiden beschikbaar stelt om een groen dak op een woning of schuur aan te leggen is dit jaar een groot succes. In totaal is in 2020 voor circa 6.000 m2 subsidie aangevraagd. Door het grote enthousiasme is het subsidiebudget inmiddels op. Het college heeft grote ambities op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit en zet de subsidie voor bewoners en bedrijven dan ook graag voort.

Groene daken hebben verschillende functies: door hun bufferende werking verminderen ze de piekbelasting van het riool bij hevige neerslag, geven verkoeling bij hitte, ze zorgen voor isolatie, dragen bij aan de biodiversiteit, zien er aantrekkelijker uit dan traditionele daken en verminderen de geluidbelasting.

Om de subsidie voor groene daken de komende twee jaar voort te zetten vraagt het college de raad om de subsidieverordening Groene Daken voort te zetten. Het voorstel is om het subsidiebedrag te verlagen van 25 naar 15 euro/m2 en het maximum bedrag per aanvrager te verlagen naar 10.000 euro. Op deze manier kunnen er meer bewoners gebruik maken van deze regeling.

Als de raad de subsidieverordening Groene Daken vaststelt is het vanaf 1 januari 2021 weer mogelijk om subsidie aan te vragen tot het maximaal beschikbare budget van 75.000 voor 2021 is bereikt.

Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunning Rijndijk 238a 20.0532 (3-11)

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een drietal woningen aan de Rijndijk 238a. Er zijn twee zienswijzen binnen gekomen, deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan. Voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Subsidieregeling peuterspeelopvang en Voorschoolse Educatie, Leiden 2021 20.0534 (3-11)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling ‘Peuterspeelopvang en Voorschoolse Educatie, Leiden 2021’ vastgesteld. De nieuwe regeling zorgt voor een andere manier van subsidiëren, waarbij het college de tarieven vaststelt. Aan de raad wordt gevraagd de huidige verordening (2016) in te trekken. Het college streeft naar goede en voldoende, over de stad verspreide, peuterspeelopvang om kinderen vanaf 2 jaar voor te bereiden op de basisschool. Daarnaast draagt de subsidie aan Voorschoolse Educatie bij aan het voorkomen, dan wel verkleinen, van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Raadsvoorstel Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting ambtenaren oktober 2020 en beschikbaar stellen aanvullend krediet 20.0514 (3-11)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van het project Herhuisvesting ambtenaren en de belangrijkste ontwikkelingen. In deze voortgangsrapportage komen ook de hiermee samenhangende projecten (de restauratie van de raadzaal, de invoering van Het Leidse Werken en de restauratie van de gevel, de toren en het carillon van het stadhuis) aan bod. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voortgangsrapportage en een besluit te nemen over het financiële voorstel tot ophoging van het beschikbare krediet met € 2.660.000. De verhoging van het krediet wordt budgettair neutraal opgelost.

Inleidend verzoek referendum Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark 20.0537 (3-11)

Inwoners van de stad hebben het initiatief genomen om de raad te verzoeken een referendum te organiseren over het Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. Hiervoor dienen deze initiatiefnemers 750 handtekeningen te verzamelen. De Referendumkamer adviseert de raad vervolgens over de vraag of het onderwerp referendabel is. De Referendumkamer stelt het college in de gelegenheid om hierover haar standpunt naar voren te brengen. Daarom heeft het college een brief vastgesteld aan de Referendumkamer waarin het college aangeeft dat het onderwerp – gelet op het bepaalde in de Referendumverordening – naar de mening van het college referendabel is. Omdat het college moet vaststellen of de inwoners de vereiste minimale 750 handtekeningen hebben verzameld is de burgemeester gemachtigd om hiernaar onderzoek te doen en de uitkomsten te delen met de griffier.

Voortgangsrapportage Leiden 2040 implementatie Omgevingswet 20.0524 (27-10)

De tussentijdse voortgangsrapportage van het Programma Leiden 2040 is één van de twee extra gedetailleerde rapportages over de implementatie van de Omgevingswet in Leiden. Het college heeft deze rapportage aangeboden aan de raad met een begeleidende brief. De rapportages zijn toegezegd aan de raad voor de huidige transitieperiode 2020-2021. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vrijwel álle domeinen binnen de gemeente krijgen te maken met nieuwe producten en werkwijzen. Die zijn van belang voor de manier waarop we vormgeven aan Leiden, op weg naar 2040. Verschillende raadscommissies worden daarom worden betrokken en geïnformeerd. De implementatie van de Omgevingswet zal doorlopen tot en met 2028.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid L. Raat (PvdD), ingekomen op 28 september, over tot de camouflagenetten aan de morspoortgarage 20.0522 (27-10)