Later openbaar gemaakte collegebesluiten 30 maart

Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus versie maart 2023 (na inspraak) 23.0144

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het aangepaste stedenbouwkundig plan Humanities Campus ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Het door de Universiteit Leiden opgestelde stedenbouwkundig plan heeft van 22 december 2022 tot en met 3 februari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn tien inspraakreacties ingediend op het stedenbouwkundig plan. De gemeente heeft de inspraakreacties beoordeeld en een reactienota opgesteld. Dit heeft tot enkele wijzigingen geleid in het Stedenbouwkundig plan: er is een bezonningsonderzoek toegevoegd, de inpassing van de nieuwe brug en vlonder is nader uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan en een bijlage over Cluster Noord is uit het stedenbouwkundig plan gehaald.

Dit stedenbouwkundig plan is een aanpassing op het in 2019 vastgestelde stedenbouwkundig plan. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe stedenbouwkundig plan zijn het behoud van het woonblok Doelencomplex en een kleiner universiteitsprogramma. De bouwmassa is veranderd. Zo maken de twee gebouwen aan de Doelenzijde Reuvens en Lipsius Zuid een in hoogte geleidelijke overgang naar de omliggende bebouwing in de stad. Dit geldt tevens voor de overgang naar het woonblok aan de Cleveringasteeg.

In het tweede kwartaal van 2023 behandelt het college van burgemeester en wethouders ook het aangepaste beeldkwaliteitsplan en vrijgeven voor de zienswijzeperiode. Daarnaast volgt naar verwachting in het tweede of derde kwartaal ook het ontwerpbestemmingsplan.

Samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland 23.0135

Het college van de gemeente Leiden heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van de Regio Holland Rijnland over de gezamenlijke uitvoering en bekostiging van maatschappelijke zorgvoorzieningen per 1 januari 2023 vastgesteld en legt deze ter zienswijze voor aan de raad. Met deze maatschappelijke zorgvoorzieningen wordt het volgende bedoeld:

  1. Wmo voorzieningen (inclusief beschermd wonen)
  2. lokale dak- en thuislozenopvang voor gezinnen, alleenstaanden en jongeren
  3. bemoeizorg
  4. verslavingszorg- en preventie en
  5. het toegangsloket voor de lokale daken thuislozenopvang.

Zienswijze concept Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg 2023 Leidse Regio 23.0136

Het college van de gemeente Leiden heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) over de gezamenlijke uitvoering en bekostiging van maatschappelijke zorgvoorzieningen per 1 januari 2023 vastgesteld en legt deze ter zienswijze voor aan de raad. Met deze maatschappelijke zorgvoorzieningen wordt het volgende bedoeld:

  1. Wmo voorzieningen (inclusief beschermd wonen)
  2. lokale dak- en thuislozenopvang voor gezinnen, alleenstaanden en jongeren
  3. bemoeizorg
  4. verslavingszorg- en preventie en
  5. het toegangsloket voor de lokale daken thuislozenopvang.

Daarnaast stelt het college aan de raad voor om het gezamenlijke budget voor Maatschappelijke Zorg van de Leidse Regio samen te voegen en onder te brengen bij de gemeente Leiden.