Later openbaar gemaakte collegebesluiten 3 december

Over dit besluit is een separaat persbericht beschikbaar:

Initiatiefvoorstel transgender personen 20.0600 (1-12)

Door GroenLinks-raadslid mevrouw Schreuder is een initiatiefvoorstel ingediend om de acceptatie en emancipatie van transgender personen te bevorderen. In het initiatiefvoorstel worden 7 concrete voorstellen gedaan, die zowel betrekking hebben op transgender personen die inwoner zijn van de gemeente Leiden als transgender personen die werknemer zijn bij de gemeente Leiden. Het voorstel sluit goed aan op de beweging die door de gemeente Leiden is ingezet met de ondertekening van het Regenboogakkoord en het Charter Diversiteit.

Subsidieregeling Maatschappelijke Zorg Leidse Regio 20.0607 (1-12)

Gemeenten in de Leidse regio hebben hun ambities voor de doorontwikkeling van de maatschappelijke zorg vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio. De komende jaren willen de gemeenten binnen de Leidse regio in de praktijk zoveel mogelijk ervaring opdoen met nieuwe ondersteuningsvormen voor kwetsbare inwoners op het gebied van wonen en zorg. Op die manier bereiden de gemeenten zich voor op de nieuwe inrichting van de maatschappelijke zorg per 2023. Vernieuwen kan vaak prima binnen het geld dat daarvoor beschikbaar is, maar soms vraagt het aanvullende financiële ruimte. Voor deze situaties biedt het investeringsbudget maatschappelijke zorg Leidse regio mogelijkheden. In deze subsidieregeling zijn de inhoudelijke voorwaarden opgenomen waaraan pilots die gefinancierd worden uit dit investeringsbudget moeten voldoen.

Overige besluiten:

  • Reactie naar aanleiding van brief Stichting IdB 20.0601 (1-12)
  • Terugkoppeling aan de raad over de uitkomsten van het BO-MIRT en het Bestuurlijke Overleg met de Provincie Zuid-Holland inzake Knooppunt Leiden Centraal en diverse OV-projecten 20.0612 (1-12)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks, ingekomen op 24 juli, over vastgoed in Leiden 20.0608 (1-12)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden S. van der Jagt (PvdA) en S. Herman (D66), ingekomen op 9 oktober, over LHBTI beleid van de gemeente Leiden en de Progress Pride vlag 20.0597 (1-12)