Later openbaar gemaakte collegebesluiten 29 oktober 2020

Raadsinformatiebrief Voortgang Combibad IJshal - Indoor Sportcentrum 20.0512 (27-10)

Leiden investeert in de vitaliteit van haar inwoners. Leiden staat op het punt om op een steenworp afstand van elkaar twee nieuwe sportvoorzieningen te realiseren, bedoeld voor een keur aan sporten en sporters. In een brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de aanbesteding nieuwbouw Combibad-IJshal en Indoor Sportcentrum.

Vaststellen positioneringsdocument ‘Knooppunt Leiden verbindt’ 20.0513 (27-10)

Rondom Knooppunt Leiden Centraal komen vier grote opgaves samen: Mobiliteit, Economie, Woningbouw en Duurzaamheid. Om deze duurzame verstedelijking mogelijk te maken zijn afspraken nodig met het Rijk en regionale overheden. Het college wil deze opgave graag als totaal samen met de andere verantwoordelijke partijen oppakken. In het document ‘Knooppunt Leiden Verbindt’ zijn de opgaven beschreven en is een indicatief maatregelpakket benoemd. ‘Knooppunt Leiden Verbindt’ is bedoeld als positioneringsdocument om met de belangrijkste betrokken partijen te komen tot afspraken over deze opgaves en een gedragen aanpak. Het doel is om een gezamenlijke MIRT verkenning voor het Knooppunt Leiden Centraal te starten.

Instemmen met deelname aan City Deal 20.0516 (27-10)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de deelname aan City Deal. In Nederland en ook in Leiden en de Leidse regio wordt de komende jaren flink gebouwd. Hierdoor staan we voor uitdagingen, want de ruimte in onze stad is schaars. We willen Leiden leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. Dat doen we onder andere door onze wijken voor te bereiden op het veranderende klimaat waarbij het vaker hard regent en er veel droge, hete periodes zijn. Ook staan het stimuleren van schoon vervoer, inclusiviteit, energietransitie en circulaire economie hoog op de agenda, niet alleen in Leiden maar ook in andere steden in Nederland. Om deze ontwikkelingen zo succesvol mogelijk te maken, ondertekent Leiden samen met acht andere gemeenten de City Deal Openbare Ruimte. In deze City Deal leggen deze steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar concrete afspraken vast om stedelijke vraagstukken aan te pakken. Het doel is de slagvaardigheid te vergroten door te leren van elkaars (lokale) aanpak. De Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken) faciliteert het proces en draagt financieel bij.

Overige besluiten:

  • Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 20.0528 (27-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2021 20.0506 (27-100
  • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2021 20.0507 (27-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld Leiden 2021 20.0508 (27-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2021 20.0509 (27-10)
  • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden – Bestedingsdoelen vitaliteitsbudget 20.0527 (27-10)