Later openbaar gemaakte collegebesluiten 29 april

Mogelijkheden starterslening 21.0224

Het college van burgemeesters en wethouders heeft een regeling opgesteld voor startersleningen. Hiermee kunnen mensen worden geholpen met het kopen van een eerste (goedkope) woning waarvoor zij zonder een starterslening de financiering niet rond kunnen krijgen. Het voorstel houdt in dat starters op de woningmarkt maximaal € 30.000,- bij de gemeente kunnen lenen. Verder stelt het college voor om aan de lening voorwaarden te verbinden, zoals een leeftijdsgrens, binding met Leiden en maximale koopsom. Met deze regeling versterkt het college de positie van de koopstarter in onze stad.

De regeling wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt een verordening opgesteld. De starterslening kan na vaststelling van de verordening ingaan.

Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 21.0233

Holland Rijnland heeft een concept-Regionale Omgevingsagenda voor de regio Holland Rijnland opgeleverd en aan het College van Leiden aangeboden. Het College heeft de concept-Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland aan de gemeenteraad doorgeleid om hierover wensen en bedenkingen te formuleren met als doel om deze in te brengen in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Daarmee brengt de Gemeenteraad actief wensen en bedenkingen in voor het vervolgproces van de uitwerking Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland in producten die onderdeel zijn van de verdere visievorming en lobbystrategie van Holland Rijnland. De Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland is ook een lobby document. Een gedragen regionale visie die de Leidse agenda voor het doorontwikkelen van het stationsgebied en Leiden Bio Science park onderschrijft versterkt de Leidse positie aan de relevante provinciale en nationale tafels.

Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland 21.0229 

Holland Rijnland bestaat uit dertien gemeenten met elk eigen uitdagingen en kansen op het gebied van mobiliteit. Binnen dit samenwerkingsverband is een Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld waarmee Holland Rijnland het Rijk, provincie en omliggende regio's laat zien waar we samen voor staan en welke koers wij de komende decennia in willen slaan op het gebied van toekomstbestendige mobiliteit. Dit document is een lobbydocument naar andere partijen en de basis voor de regionale mobiliteitsagenda. De Regionale Strategie Mobiliteit sluit direct aan bij de doelstellingen zoals deze zijn verwoord in de Leidse Mobiliteitsnota en de concept Omgevingsvisie 1.1. Er is veel aandacht voor de verduurzaming van het mobiliteitssysteem en de modal shift van autogebruik naar duurzamere vervoersmiddelen zoals OV en fiets. Het college van burgemeester en wethouder heeft de Regionale Strategie Mobiliteit aan de raad geboden in het kader van een wensen en bedenkingenprocedure.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van M. Van Schaik (PvdD), A. Jordan (D66), E. Van Bree (GL), A. Theeuwen (SP), R. Storm (CDA), M. Kersten (PS), A. Jermoumi (PvdA), A. Jitan (LP) over het ecologisch drama in het Van der Werfpark 21.0227