Later openbaar gemaakte collegebesluiten 28 mei

Hier is een separaat persbericht over:

Verzoek om toepassing coördinatieregeling LEAD Leiden 20.0251 (26-5)

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van het verzoek van de ontwikkelaar besloten om voor de woningbouwontwikkeling LEAD (aan de Willem de Zwijgerlaan) de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De coördinatieregeling is een instrument in het kader van gemeentelijk ruimtelijk beleid om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Doel van de coördinatieregeling is om de besluitvorming over complexe, ruimtelijke initiatieven waarvoor meerdere vergunningen nodig zijn inzichtelijker en efficiënter te maken.
Door toepassing van de coördinatieregeling wordt zowel de samenhang tussen de besluiten duidelijker alsmede de beroepsprocedure. Voor project LEAD betekent het dat het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen tegelijk ter visie worden gelegd. Zienswijzen die worden ingediend worden ook in samenhang behandeld. De verlening van de vergunningen door het college kan pas plaats vinden nadat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld.

Evaluatie onderwijsinnovatiesubsidie ‘Het Leidse onderwijs innoveert: van aanjagen naar verdiepen’ 20.0247 (26-5)

De evaluatie ‘Het Leidse onderwijs innoveert: van aanjagen naar verdiepen’ is vastgesteld. Het belangrijkste doel van de innovatiesubsidie is om vernieuwing in het onderwijs aan te jagen door het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Na drie succesvolle subsidierondes is de voorlopige conclusie dat de samenwerking enorm is toegenomen in het Leidse onderwijs en dat men elkaar ook makkelijker weet te vinden voor nieuwe initiatieven. Dit uitte zich onder andere in de 56 innovatieprojecten die in de periode 2017-2019 van start zijn gegaan. De grote verscheidenheid aan samenwerkingspartners uit basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs samen met musea en aanpalende onderwijsorganisaties zoals BplusC en Technolab laten zien dat de innovatiesubsidie breed gedragen wordt.
De komende tijd ligt de focus op hoe gestarte initiatieven nog beter in het onderwijs een plek te geven en hoe nog meer onderwijspartners kunnen profiteren van eerder gestarte initiatieven. Dit betekent dat inzet van de innovatiesubsidie meer van aanjagen richting verdiepen verschuift.
Met een brief aan de gemeenteraad informeert het college de gemeenteraad over de evaluatie en de vervolgstappen.

Overige besluiten:

  • Reactie B&W inzake QuickScan Rekenkamer-commissie 'Zorgen over zorg' 20.0242 (26-5)
  • Besluit op aanvraag jaarontheffingen artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ten behoeve van de firma Coolblue B.V. 20.0250 (26-5)
  • Zienswijze Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland 20.0240 (26-5)
  • Vaststellen bestemmingsplan Brahmslaan 80 20.0241 (26-5)