Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 juni

Participatieplan gebiedsvisie Rivierenbuurt in Meerburg 22.0258

De komende jaren werken de gemeente Leiden en woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels samen aan de herontwikkeling van de Rivierenbuurt. Een goede gebiedsvisie is essentieel om inwoners te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt. Om tot een gedragen gebiedsvisie voor de Rivierenbuurt te komen wordt een participatietraject gestart. Het college van burgemeester en wethouders heeft het hiervoor opgestelde participatieplan vastgesteld. In de tweede helft van 2022 wordt samen met een bewonersvertegenwoording en de wijkvereniging gewerkt aan een activiteitenplan om inwoners en andere stakeholders uit de omgeving te informeren en raadplegen, om zo te komen tot een gebiedsvisie. Na het participatietraject wordt aan het college en de gemeenteraad gevraagd om op basis van de gebiedsvisie de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt vast te stellen. Naar verwachting gebeurt dit via een wijziging van het omgevingsplan. Binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten kunnen de betrokken corporaties de Sleutels en Portaal vervolgens hun bouwplannen ontwikkelen.

Naamgeving en specificering portefeuilleverdeling, loco-volgorde, onderlinge vervangingsregeling en dergelijke van college van Burgemeester en Wethouders 2022- 2026 22.0267

Bij het aantreden van een nieuw college van b en w moet een aantal zaken formeel worden geregeld, zoals de vaststelling van de benaming van de portefeuilles, de volgorde van de locoburgemeesters, de detailverdeling van de portefeuilles op prestatieniveau en de verdeling van de projecten en vertegenwoordigingen over de respectievelijke collegeleden. Het college van b en w heeft met dit besluit hierin voorzien.

Overige besluiten:

  • Burgemeester- en Collegevoorstel Aandeelhoudersvergadering Dunea 23 juni 2022 22.0260
  • Collegevoorstel Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank inzake Garenmarkt 1A 22.0262
  • Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2021 22.0261