Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 januari

Tijdelijke compensatie 35 parkeerplaatsen bij de Vijf Meihal 20.0023 (21-1)

Door de bouw van het nieuwe Leonardo College aan de Telderskade komt een deel van het bestaande openbare parkeerterrein achter de Vijf Meihal te vervallen. Het gaat hierbij over (circa) 70 parkeerplaatsen van de (circa) 150 bestaande parkeerplaatsen. De verwijdering van de 70 parkeerplaatsen heeft op korte termijn (komende jaren) effecten voor de parkeersituatie in de buurt. Op de lange termijn (structurele situatie) krijgt de totale opgave van parkeerplaatsen voor het nieuwe Indoor Sportcentrum definitief vorm binnen de ontwikkeling van de geplande woningbouwprojecten in het gebied. Totdat de geplande woningbouwprojecten klaar zijn, worden er 35 van de 70 parkeerplaatsen gecompenseerd. Op deze manier houden we zo goed mogelijk rekening met de zorgen en wensen van bewoners over de parkeerdrukpiek rond thuiswedstrijden van basketbalclub Zorg & Zekerheid Leiden (2 à 3 keer per maand).

Ervaringen met jeugdparticipatie 20.0027 (21-1)

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente Leiden een peiling gehouden onder ruim 2500 jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Ook is door een student van een hogeschool in opdracht van de gemeente leiden een onderzoek verricht.

Uit de peilingen blijkt dat 80% van de jongeren niet weet dat er organisaties zijn om hen te helpen om zelf activiteiten in de stad te organiseren. Jongeren kwamen met suggesties voor het betrekken van jongeren bij toekomstig onderzoek, zoals: het benaderen via onderwijsinstellingen, het promoten via social media, een prijs tegenover deelname stellen en jongeren betrekken bij concrete resultaten van het onderzoek. De gemeenteraad wordt met een brief over de uitkomsten geïnformeerd. Voor beide peilingen geldt dat het aantal respondenten te klein is om ‘grote’ conclusies te trekken. De uitkomsten zijn indicaties en worden gebruikt voor de uitvoering van het jeugdparticipatiebeleid dat onderdeel gaat uitmaken van de Sterke Sociale Basis.

Inkoopstrategie Indoor Sportcentrum 20.0029 (21-1)

In aansluiting op het uitvoeringsbesluit Indoor sportcentrum van 19 september 2019 (RV19.0087) informeert het college van burgemeester en wethouders van Leiden de gemeenteraad over de keuze voor de te volgen inkoopstrategie aanbesteding voor ontwerp en bouw van het Indoor Sportcentrum en het te hanteren uitgangspunt bij de horeca-exploitatie van het Indoor Sportcentrum in relatie tot de motie M. 19.0087/01.

Overige besluiten:

  • Arbeidsvoorwaarden: aansluiting regionale geschillencommissie 20.0022 (21-1)
  • Bestemmingsplan Binnenstad 1e herziening 20.0026 (21-1)