Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 december 2021

Herverdeling en aanpassing parkeerregimes parkeerzone A (binnenstad en stationsomgeving) 21.0645

Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt de gemeente op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren om de stad aantrekkelijker en groener te maken met ruimte voor extra woningen, recreatie en bedrijvigheid. Eén van de uitgangspunten uit de Parkeervisie is de juiste parkeerder op de juiste plek: bezoekers van de stad in de parkeergarages, en bewoners en hun bezoek op straat.

Om dit in de binnenstad te realiseren worden vrijwel alle parkeerplaatsen in het centrum en stationsgebied bestemd voor vergunningshouders. Als uitzondering blijven op enkele strategische locaties (concentratie van winkels of andere bezoekersfuncties op verdere afstand van een parkeergarage) parkeerplaatsen voor kortparkeerders op straat beschikbaar, met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Door de locatiekeuze van kortparkeerplaatsen neemt het zoekverkeer in de krappe straten rond het winkelgebied af. Zo wordt de historische binnenstad aantrekkelijker, schoner en verkeersveiliger. Bewoners en hun visite kunnen makkelijker een parkeerplek vinden. In het verlengde van deze maatregel worden in het kader van Agenda Autoluwe Binnenstad gelijktijdig diverse parkeerplaatsen op de Steenschuur, Oude Rijn, Scheepmakerssteeg en Herensteeg vervangen door fietsparkeren en extra groen.

Het ontwerpbesluit ‘Herverdeling en aanpassing parkeerregimes parkeerzone A (binnenstad en stationsomgeving)’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit is een 7-tal zienswijzen ingediend. Het college heeft de zienswijzen beantwoord in de Nota van Beantwoording. De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen van het ontwerpbesluit. Zo is de maximale parkeerduur bij de rode kapparkeermeter in de Doezastraat en op de Lange Mare verhoogd van 1 uur naar 2 uur en worden de parkeerplaatsen aan het Schuttersveld buiten het voorstel gehouden omdat deze parkeerplaatsen komen te vervallen. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om naar aanleiding van de zienswijzen voornemens te zijn om het aantal bezoekersuren in parkeerzone A te verhogen van 200 naar 300 uur per jaar en zal het beleid gemonitord worden om te bezien of optimalisatie wenselijk en noodzakelijk is. De toename van het aantal bezoekersuren zal geformaliseerd worden bij de eerstvolgende wijziging van de voorschriften (januari 2022).

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Hardheidsclausule toepassen bij woningsvorming-aanvraag Botermarkt 26A 21.0581
  • Collegevoorstel Aanvraag kennisnemingsbesluit sloop 70 woningen Titus Brandsmalaan – Wiardi Beckmanstraat + brief aan de raad 21.0621
  • Burgemeester- en collegevoorstel Vaststellen Allonge bij bestuursovereenkomst met Leiderdorp inzake LRN 21.0630
  • Erratum Raadsvoorstel Toetsingskader voor kwaliteit van hoogbouw (RV 21.0132) 21.0659
  • Collegevoorstel Gouden Speld van Verdienste Marcel Verburg 21.0639