Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 april

Over dit besluit is een apart persbericht:

Stand van zaken traject regionale Warmtetransportleiding 20.0190 (21-4)

Het college stuurt een brief naar de gemeenteraad over de regionale warmtetransportleiding. Deze brief geeft een overzicht van het proces sinds begin van dit jaar en komende tijd rondom het traject om te komen tot een regionale warmtetransportleiding. Binnen dit proces wordt er op dit moment een vergelijking gemaakt tussen de zogeheten Leiding over Oost en de Leiding door het Midden +, om de Leidse regio van duurzame warmte te voorzien. Deze warmte zal dienen als duurzame warmte voor het huidige warmtenet en toekomstige uitbreidingen. Zo draagt dit traject in grote mate bij aan de doelstelling om een klimaatneutrale stad te worden.

Motie onderzoek basisbanen 20.0180 (21-4)

Op 17 december 2019 is de motie ‘Onderzoek basisbanen’ (M19.0110/02) door de raad aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht inzichtelijk te maken in hoeverre de basisbaan een aanvulling kan zijn op de bestaande instrumenten van de gemeente Leiden. In de bijgevoegde collegebrief gaat het college nader in op deze motie. Het college brengt in kaart wat een basisbaan is welke mogelijkheden er zijn en wat dit vraagt van de gemeente. Het college schetst kanttekeningen en randvoorwaarden. Gezien de kosten, de initiatieven die reeds lopen en de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, adviseert het college geen vervolg te geven aan de basisbaan als aanvullend participatie-instrument in Leiden. De brief met bijbehorende toelichting is naar de raad gestuurd met het verzoek de motie als afgedaan te beschouwen.

Verlenging ter inzage termijn regionale Bedrijventerreinenstrategie Economie071 Gemeenten 20.0194 (21-4)

Vanwege de omstandigheden rondom de Covid-19 crisis verlengt het college de reguliere ter inzage termijn van de Bedrijventerreinenstrategie met drie weken zodat belanghebbenden in deze roerige tijd voldoende ruimte hebben om hun zienswijzen hierop aan het college kenbaar te maken. Daarnaast zal het college bij het formuleren van het uitvoeringsprogramma rekening houden met de gewijzigde economische situatie als gevolg van het coronavirus. Alle deelnemende gemeenten van de Economie071 regio nemen een gelijkluidend besluit.

Brief implementatiestrategie Omgevingswet 20.0191 (21-4)

Een van de grootste wetswijzigingen van Nederland komt eraan: de Omgevingswet. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de implementatie van deze nieuwe wet in Leiden. Om volgens de Omgevingswet in Leiden te kunnen werken, zijn er nog keuzes en inspanningen nodig. Op sommige onderdelen zal de gemeenteraad nog nadere besluiten moeten nemen. De Omgevingswet stimuleert overheden om aan te sluiten bij de ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving door inzichtelijk omgevingsrecht. De leefomgeving staat centraal, met ruimte voor maatwerk en snellere en betere besluitvorming. De implementatie binnen de gemeente Leiden wordt ondersteund en gestimuleerd vanuit het Programma Leiden 2040.

Overige besluiten:

  • Continuering zittingsperiode lid Raad van Toezicht bij gewijzigde omstandigheid 20.0183 (21-4)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid L. Raat (PvdD), ingekomen 20 maart, over kunststof netjes Lammermarkt 20.0175 (14-4)