Later openbaar gemaakte collegebesluiten 22 september

Vaststellen evenementensanctiebeleid 2022 22.0342

Het college en de burgemeester hebben het evenementensanctiebeleid 2022 vastgesteld. Met dit besluit is het vorige sanctiebesluit geactualiseerd met de thans geldende wet- en regelgeving. Met dit sanctiebeleid wordt de bestaande handhavingspraktijk vastgelegd en inzichtelijk gemaakt hoe op de verschillende overtredingen in de voorbereiding dan wel gedurende een evenement wordt gehandhaafd.

Vierde tussentijdse voortgangsrapportage Leiden 2040 implementatie Omgevingswet 22.0356

De tussentijdse voortgangsrapportage van het Programma Leiden 2040 biedt een gedetailleerde stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in Leiden. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vrijwel álle domeinen binnen de gemeente krijgen te maken met nieuwe producten en werkwijzen. De implementatie van de Omgevingswet loopt ten minste door tot en met 2029. Voor invoering van de Omgevingswet moet de gemeenteraad ook nog een aantal besluiten nemen in het kader van de Omgevingswet. In voorbereiding daarop worden verschillende raadscommissies verder betrokken en geïnformeerd. Het college is tevreden over de voortgang van de implementatie in de gemeentelijke organisatie. We zijn goed op weg om op 1 januari voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. De grootste onzekere factor is op dit moment de ontwikkeling en stabiliteit van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Lokale overheden zijn afhankelijk van dit stelsel. Op 8 november neemt de Eerste Kamer een besluit over inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023. Het college van burgemeester en wethouders biedt de voortgangsrapportage samen met een begeleidende collegebrief aan de gemeenteraad aan.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Benoeming leden marktcommissie 22.0333
  • Collegevoorstel Verlenen ligplaatsvergunning bedrijfsvaartuigen aan Plastic Spotter 22.0338
  • Collegebesluit vaststellen collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein 22.0357

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Mitchell Wiegand Bruss en Elianne Wijnands (beiden SVL) over inschrijvingen studentenverenigingen tijdens El Cid 22.0349