Later openbaar gemaakte collegebesluiten 21 november

Programmaplan Binnenstad 2020-2024 19.0576 (19-11)

Het college van burgemeester en wethouders legt het programma binnenstad 2020-2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Voor de binnenstad is, samen met de betrokken stadspartners en bewonersverenigingen, een nieuw programma opgesteld voor de periode 2020-2024. Het programma richt zich op de kwalitatieve verbetering van het leef- en ondernemersklimaat van de binnenstad. Een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid is hierbij belangrijk. De huidige relatief goede economische functie kan zo verder worden versterkt. Dit is nodig gelet op onder andere de steeds wisselende economische omstandigheden, de ontwikkelingen op het gebied van online winkelen en de concurrentie met andere binnensteden. Het programma bestaat uit een visiedeel met doelstellingen in vier thema’s vitaliteit, duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Daarnaast is er een uitvoeringsdeel met inspanningen op hoofdlijnen.

Regionale ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030 19.0580 (19-11)

Het college van burgemeester en wethouders geeft de conceptstrategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie 071 gemeenten’, inclusief bijlagen, vrij voor informele bijeenkomsten met raadsleden en bedrijven. De conceptstrategie is een coproductie van gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bevat de regionale ruimtelijke visie op bedrijventerreinen in de regio071. Door slim om te gaan met de beperkte ruimte in onze regio kunnen de gemeenten de komende jaren voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen binnen de regio. Er is dus sprake van een match van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Wel moeten de gemeenten zich gezamenlijk moeten inzetten om voor 2030 zachte plancapaciteit om te zetten naar harde plancapaciteit om in de vraag naar bedrijventerreinen te kunnen voorzien. De bedrijventerreinenstrategie wordt toegelicht in informele bijeenkomsten per gemeente, vervolgens vindt de formele inspraak plaats.

Overige collegebesluiten:

  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Schelpenkade 4 19.0560 (12-11)
  • Gemeentegarantie in verband met borgstelling Biotech Training Facility 19.0581 (19-11)
  • Aandeelhoudersvergadering Dunea 21-11-2019 19.0583 (19-11)