Later openbaar gemaakte collegebesluiten 21 mei

Strategische uitgangspunten Omgevingsplan Leiden 21.0259 (18-5)

Ter voorbereiding op het toekomstige Omgevingsplan voor Leiden stuurt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel met keuzes op zeven onderdelen hoe dit product (op hoofdlijnen) in te gaan richten. Vooral over hoe de raad onder de nieuwe Omgevingswet wil gaan sturen, is een besluit van de raad nodig.

Leiden heeft te maken met grote uitdagingen op het gebied van verstedelijking, klimaat, verduurzaming en bereikbaarheid. In de Omgevingsvisie Leiden 2040 geeft de gemeente aan hoe deze uitdagingen in onderlinge samenhang met elkaar worden opgepakt. Het Leids Omgevingsplan vormt daarbij één van de middelen om daadwerkelijk te kunnen sturen op deze uitdagingen, ambities en doelen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (in 2022) landen veel van de huidige juridische regels in Leiden over de fysieke leefomgeving in één tijdelijk Leids Omgevingsplan (van-rechtswege). Daarnaast werkt Leiden volgens de verplichtingen van de wet toe naar één integraal Leids Omgevingsplan waar alle bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels in opgaan. Dit voorstel is de eerste stap in de totstandkoming hiervan. Omdat het maken van één Leids Omgevingsplan voor de gehele gemeente een complexe en grote opgave is, is het noodzakelijk om aan de voorkant van dit proces een aantal keuzes te maken. De keuzes dienen als uitgangspunten voor de inrichting van het plan.

Het college stelt aan de gemeenteraad onder andere voor om het Leids Omgevingsplan als een kaderstellend middel te gebruiken om te sturen op de gemeentelijke ambities en doelen. Daarnaast stelt het college ook voor om de huidige manier van sturen (toelatingsplanologie), welke een hoog detailniveau kent en vooral regelgericht is meer los te laten. In plaats daarvan wordt voorgesteld om in het Leids Omgevingsplan te kiezen voor een situationele aanpak gericht op: uitnodigingsplanologie, tenzij. Deze aanpak zorgt voor een globalere aanpak die resulteert in meer flexibiliteit. Het Leids Omgevingsplan vormt zodoende niet meer een exacte blauwdruk van de stad, maar geeft de kaders aan waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Daarbij komt ook dat de raad nog meer de kaderstellende rol kan pakken en de uitvoerende rol nog meer bij het college legt.

Nota van Uitgangspunten P.J. Blokhof 21.0262 (18-5)

Ontwikkelaar FSD wil in opdracht van GCCF NL IV B.V. de locatie aan de Hoge Rijndijk 5 herontwikkelen. De gemeente steunt dit initiatief voor het ontwikkelen van circa 30 á 40 grondgebonden woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen zijn, vanuit het beleidsakkoord en de woningbehoefte. Een nieuw kantoor voor het bedrijf Europcar is ook onderdeel van het plan. Het college van burgemeester en wethouders legt een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Deze nota geeft de kaders waarbinnen de locatie tot definitieve ontwikkeling kan worden gebracht.

Vaststellen intentieverklaring 'Verkenning samenwerking Sociaal Domein' 21.0263 (18-5)

De gemeente Leiden en de gemeente Voorschoten hebben de intentieverklaring ‘Verkenning samenwerking Sociaal Domein’ vastgesteld en ondertekend. Met deze intentieverklaring spreken zij het voornemen uit te verkennen of de gemeente Leiden een aantal taken op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning voor de gemeente Voorschoten zou kunnen gaan uitvoeren, op z’n vroegst per 1 januari 2024. Om een dergelijk complexe verkenning te kunnen uitvoeren wordt eerst een stappenplan opgesteld om de kosten, risico’s en randvoorwaarden van de verkenning scherp te krijgen. Dit stelt beide partijen in staat een weloverwogen besluit te kunnen nemen wel of niet verder te gaan met de verkenning. De Leidse gemeenteraad is geïnformeerd met een collegebrief.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA) over de ontwikkelingen rondom LEAD 21.0255 (18-5)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Storm (CDA) over de herinrichting van de Plesmanlaan (Leidse Ring Noord) 21.0267 (18-5)