Later openbaar gemaakte collegebesluiten 2 september

Raadsvoorstel Governance Jeugd 21.0419

In de regio Holland Rijnland werken drie subregio’s samen aan de uitvoering van de Jeugdhulp: de Leidse regio, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek. De gemeenten in deze regio willen meer sturen op de transformatie van jeugdhulp, mede door de steeds grotere uitgaven. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2022 wettelijk verplicht voor gemeenten om regionaal samen te werken. De huidige overeenkomst voor uitvoering van de jeugdhulptaken tussen de gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Holland Rijnland, loopt eind 2021 af. Om aan de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden van uitvoering van de jeugdhulp te voldoen, wordt er een nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie opgericht, de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. De oprichting van een bedrijfsvoeringsorganisatie in combinatie met samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in de vorm van een Samenwerkingshandvest, draagt bij aan betere opdrachtgeverschapsrol van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en sturing op de transformatieopgave voor jeugdhulp.