Later openbaar gemaakte collegebesluiten 2 februari

Wensen en bedenkingen Jaarverslag 2022 en Uitvoeringprogramma 2023 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 23.0041

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) voor te leggen aan de gemeenteraad. Met het uitvoeringsprogramma geeft het college aan waar het komende jaar de prioriteiten liggen binnen de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken, waar capaciteit wordt ingezet en op welke wijze. Voor 2023 wordt de volgende prioritering voorgesteld:

  • Constructieve veiligheid;
  • Brandveiligheid;
  • Monumenten;
  • Natuurschoon (bomen)
  • Klachten, meldingen en handhavingsverzoeken
  • Beleidsspeerpunten (Structurele Aanpak Leegstand, invoering Omgevingswet / Wkb)

Het VTH-Uitvoeringsprogramma is een nadere uitwerking van het VTH-beleidsplan. Dit beleidsplan is in december 2022 door de raad vastgesteld.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Ivo van Spronsen en Tineke Hoogeboom (GL), Linda Beimer (D66), Bo Lemmens (PvdA) en Elianne Wijnands (SVL) over het bevorderen van seksuele gezondheid 23.0045