Later openbaar gemaakte collegebesluiten 2 april

Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie 20.0154 (31-3)

Leiden gaat de komende jaren ambitieus werk maken van de energietransitie in onze stad. Een opgave die we alleen samen met de inwoners, corporaties, ondernemers en anderen kunnen laten slagen. Hoe we dat gaan doen, dat staat in het raadsvoorstel Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie en de uitvoeringsagenda. Het handelingsperspectief benoemt deze speerpunten:

  • energie besparen
  • energie duurzaam opwekken
  • omschakelen naar een aardgasvrije stad.-

Hoe de gemeente deze transitie vorm wil geven, is vastgelegd in het raadsvoorstel ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’, met daarbij de Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023. Het voorstel geeft inzicht in de manier waarop de gemeente Leiden inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen houvast wil bieden voor de komende periode. Dit Handelingsperspectief wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. De uitvoeringsagenda is een verdere concretisering van de acties waar het college de komende jaren aan wil gaan werken. Denk hierbij aan de ambitie om op elk Leids dak een zonnepaneel te leggen, wijken aardgasvrij maken – bijvoorbeeld door in de Stevenshof ook van kookgas afscheid te nemen en onder andere door de inzet van wijkambassadeurs bewoners, bedrijven en instellingen te helpen om hun vastgoed te verduurzamen. Na vaststelling van het handelsperspectief in de gemeenteraad kan de gemeente binnen dat kader verder werken aan de van de energietransitie. Dat betekent trouwens niet dat de gemeente tot vaststelling stilzit. Ook tot die tijd wordt gewerkt aan de energietransitie. Zo loopt bijvoorbeeld de campagne ‘Zet hem op (0)71’, waarbij inwoners gestimuleerd worden hun CV-ketel op 71 graden te zetten. Behalve een besparing in kosten, levert dat onze stad ook CO2-reductie op. Het raadsvoorstel bevat ook de nota van beantwoording met inspraakreacties over het raadsvoorstel vastgesteld en de reactie op het advies van de Leidse Milieuraad op het concept raadsvoorstel ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’ (met de Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023 als bijlage). De inspraakperiode liep van 10 januari tot en met 20 februari 2020.

Vaststelling statuten Stichting Leiden European City of Science na wensen en bedenkingen Gemeenteraad / voordracht lid Raad van Toezicht 20.0158 (31-3)

Op 1 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de concept statuten van de nog op te richten Stichting Leiden European City of Science 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiermee is de raad in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van de stichting. Nu heeft het college – rekening houdend met de wensen en bedenkingen van de Raad – besloten om de statuten van de stichting samen met de Universiteit Leiden en het LUMC vast te stellen. De Stichting Leiden European City of Science 2022 heeft als belangrijkste doel om de uitvoering, programmering en organisatie van het titeljaar in 2022 vorm te geven. De stichting draagt hiermee bij aan het bevorderen van de status van Leiden als stad van (Internationale) Kennis en (Historische) Cultuur. Verder is besloten om namens de gemeente burgemeester Henri Lenferink voor te dragen als lid in de Raad van Toezicht van de genoemde stichting.