Later openbaar gemaakte collegebesluiten 19 maart

Plan van Aanpak gebiedsvisie Stationsgebied 20.0146 (17-3)

Het stationsgebied verandert mee met de tijd. Als het gaat over belangrijke toekomstige ontwikkelingen gaat de gemeente de komende tijd met de stad in gesprek aan de hand van een achttal onderwerpen. Hoe we dat gesprek gaan organiseren heeft het college van burgemeester en wethouders vastgelegd in het plan van aanpak Gebiedsvisie Stationsgebied. Het plan bundelt de uitgangspunten uit de eerder vastgestelde gebiedsagenda, beschrijft de planning en de organisatie en de participatieaanpak om eind 2020 een gezamenlijk en gedragen gebiedsvisie Stationsgebied te kunnen presenteren. De gebiedsvisie wordt in de eerste helft van 2020 samen met de stad opgesteld. De gebiedsvisie gaat uiteindelijk - na vaststelling – het stedenbouwkundig plan uit 2012 vervangen.

Brief over brede duurzaamheidsopgaven: resultaten en vooruitblik 20.0142 (17-3)

Het college van burgemeester en wethouders heeft als ambitie om van Leiden een duurzame, gezonde stad te maken waar je fijn kunt wonen, werken en zijn. Om daar vorm aan te geven kent de gemeente Leiden verschillende diverse duurzaamheidsopgaven; mobiliteit, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodivers vergroenen. Op elk van deze opgaven zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er uitvoeringsprogramma’s en handelingsperspectieven opgesteld, die tastbaar maken welke stappen we samen met de stad de komende tijd gaan zetten. Daarnaast zijn er ook concrete resultaten gerealiseerd, zoals het klimaat-adaptief maken van wijken – denk bijvoorbeeld aan Noorderkwartier Oost. Daarnaast ondertekende Leiden het betonakkoord en versoepelde het college de regels voor het plaatsen van zonnepanelen. De ambities voor de toekomst en de stand van zaken op alle opgaven en de stappen die de gemeente van plan is te gaan zetten zijn nu gebundeld in een brief aan de gemeenteraad. Ook wordt er gekeken hoe verdere samenwerking met de stad mogelijk is om duurzaamheid te bevorderen.

Regionale strategie bedrijventerreinen 2020-2030 20.0127 (10-3)

In de strategie 'Ruimte voor bedrijven in de Economie 071 gemeenten, ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020 - 2030', staat de regionale ruimtelijke visie omschreven op de bedrijventerreinen in de Leidse regio. De strategie is een coproductie van gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Per bedrijventerrein wordt een toekomstbeeld geschetst van de kansen en uitdagingen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt hoe om te gaan met het behoud en de transformatie van bedrijventerreinen. Ook wordt aangegeven dat er op een aantal locaties extra bedrijventerreinen moeten worden ontwikkeld om in te kunnen spelen op de toegenomen vraag. De Leidse regio wil een economisch presterende regio blijven en de gemeenten zetten zich gezamenlijk in om de komende jaren te kunnen voldoen aan voldoende kwantitatieve en kwalitatieve bedrijventerreinen. Daarvoor is het nodig om slim om te gaan met de beperkte ruimte in onze regio. De verdichting en verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen zijn belangrijke opgaven die moeten landen in het uitvoeringsprogramma, dat in 2020 wordt opgesteld. De gemeente Leiden verkent op dit moment de mogelijkheden van een bedrijventerrein op de Vlietzone. De bedrijventerreinenstrategie is in informele bijeenkomsten in Leiden op 23 november 2019 en op 16 januari 2020 besproken met belanghebbenden. Ook in de regiogemeenten hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden.

De strategie ligt de komende zes weken ter inspraak, waarna vaststelling volgt door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens de gemeenteraad.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (PS), ingekomen 23 januari, over waterstof als brandstof 20.0140 (17-3)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 28 januari, over stand van zaken opknappen Fortuinwijk-Zuid en communicatie richting bewoners 20.0120 (10-3)