Later openbaar gemaakte collegebesluiten 19 januari

Vaststelling Subsidieregeling Cultuur 2023 22.0524

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe Subsidieregeling Cultuur 2023 na inspraak vastgesteld. Met deze nieuwe regeling kan beter gestuurd worden op de doelen uit de Cultuurvisie. De Cultuurvisie 2020 beoogt een inclusief, divers en toegankelijk cultuuraanbod, aandacht voor Leidse makers en aandacht voor de unieke verbinding van kennis en cultuur. Tijdens de inspraakperiode heeft het college 1 reactie ontvangen. Deze had betrekking op het beslistermijn van het college bij het Makerstipendium. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling.

De huidige Deelverordening cultuursubsidies 2013 wordt vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Cultuur 2023. Het college stelt de raad voor om de Deelverordening cultuursubsidies 2013 in te trekken. Bij een regeling die is opgesteld door het college is het gemakkelijker om in te spelen op actuele ontwikkelingen en de regeling tussentijds te wijzigen indien nodig. Dat komt de werking van de regeling in de stad ten goede.

Onderzoek naar de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 23.0019

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. was landelijk gezien historisch laag. In Leiden was de opkomst weliswaar ook lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar de afname was minder groot dan landelijk. In opdracht van het ministerie van BZK is er een uitgebreid landelijk onderzoek gedaan naar de opkomst en de redenen waarom kiesgerechtigden niet zijn gaan stemmen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit rapport naar de raad gestuurd. De meest genoemde redenen voor niet-stemmers zijn: geen vertrouwen of zelfs wantrouwen richting politiek en politici; geen belangstelling voor lokale politiek; niet genoeg weten over (lokale) politiek; gevoel niet te worden gezien (m.n. bij jongeren). De belangrijkste redenen om wél te gaan stemmen zijn dat kiezers het een voorrecht vinden om te mogen stemmen, ze het een morele plicht vinden (goed burgerschap) of dat ze een tegenwicht willen bieden aan politici waarmee ze het niet eens zijn.

Afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven en de Staat 23.0021

Door de energietransitie en de daarmee samenhangende explosieve groei van de vraag naar elektriciteit moeten de regionale netwerkbedrijven de komende jaren fors investeren in de energieinfrastructuur. De gemeente Leiden is als aandeelhouder van Alliander N.V. daarbij betrokken. Eind 2021 hebben de aandeelhouders van Alliander het eigen vermogen versterkt met € 600 miljoen. (Leids aandeel €13,6 miljoen)

Op de middellange termijn is er nog meer eigen vermogen nodig om de investeringen in de energietransitie te financieren. Om dit te doen tegen maatschappelijk aanvaarbare kosten hebben de netbeheerders w.o. Alliander een solide kredietwaardigheid nodig met een ‘gezonde’ verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen.

Om eigen vermogen van de netwerkbedrijven op termijn verder te versterken is een aandeelhouderschap van de Staat een cruciale randvoorwaarde om deze investeringen in de energietransitie te kunnen blijven doen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Hiermee wordt voorkomen dat de huidige aandeelhouders gedwongen zijn opnieuw vermogen ter beschikking te stellen.

Het Afsprakenkader is een overeenkomst tussen de Staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin en wordt dan ook door deze vier partijen ondertekend. Om de overeenkomst te mogen ondertekenen is een akkoord van de aandeelhouders vereist. Ons college is voornemens om goedkeuring te verlenen aan ondertekening van het Afsprakenkader door het regionale netwerkbedrijf Alliander. Voordat het college kan over te gaan tot definitieve besluitvorming biedt het college de gemeenteraad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken  over het  voorgenomen besluit van het college van B&W.

Vaststelling collegebrief aan raad over netcongestie Leidse elektriciteitsvoorziening 23.0027

Het college informeert de raad met een brief over de actuele ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening, de gevolgen hiervan, wat netbeheerder Liander gaat doen en welke inzet de gemeente hierop levert. In de brief wordt specifiek ingegaan op de situatie dat de maximale capaciteit voor afname van elektriciteit op het elektriciteitsnet is bereikt in Leiden Zuidwest en een klein deel van Leiden Noord. Voor de woningbouwplannen in deze gebieden heeft de netcongestie geen gevolgen. Ook voor de verdere verduurzaming via bijvoorbeeld de opwek van zonne-energie en het terugleveren aan het elektriciteitsnet zijn geen belemmeringen. Aanvragen voor nieuwe grootzakelijke aansluitingen of uitbreidingen van bestaande aansluitingen komen echter op een wachtlijst. Liander en de gemeente werken nauw samen om te zorgen dat het huidige elektriciteitsnet wordt uitgebreid en de beschikbare capaciteit beter wordt benut.

Verkenning verruimingen in de Individuele Bijzondere Bijstand energiekosten 22.0545

Tijdens de recente begrotingsbehandeling heeft wethouder Jermoumi toegezegd om een verkenning uit te voeren naar verruimingsmogelijkheden van Regeling Individuele Bijzondere Bijstand Energiekosten’ (IBB energiekosten). 

Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de uitkomsten van deze verkenning. Het college concludeert dat de gesuggereerde verruimingen financieel en juridisch kunnen, maar niet in alle gevallen goed uitvoerbaar zijn.

Overige besluiten:

  • Benoeming Gemeentearchivaris Gemeente Leiden 22.0496
  • Convenant Economische Agenda Leidse Regio 2023-2026 22.0514
  • Subsidieaanvraag MKB-deal PZH: ‘Laat digitalisering voor je werken’ - Economie071 22.0516
  • Deelname vriend van Circulair West 22.0520
  • Actieplan Dichterbij dan je denkt 22.0544

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Tom Leest (VVD) en Antoine (SP) omtrent zorgen over gebiedsontwikkeling de Zwijger 22.0537