Later openbaar gemaakte collegebesluiten 17 juni

Programma Leiden inclusief 2021-2023 21.0317 (15-6)

De Gemeente Leiden streeft naar een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet. Wij staan voor gelijke kansen, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of eventuele beperking. In onze stad is er voor iedereen perspectief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het Programma Leiden Inclusief 2021-2023 onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over de voor het programma benodigde middelen vast te stellen, en ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

Het Programma Leiden Inclusief geeft uitvoering aan het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. De LIA bestaat uit concrete actiepunten die zijn gericht op gelijke kansen voor alle inwoners. Hiervoor is afgelopen periode veel input opgehaald bij (ervarings-)deskundigen en belangenorganisaties in de stad. De LIA maakt onderdeel uit van het Programma Leiden Inclusief, en kent 4 thema’s:

1. Leiden toegankelijk voor mensen met diverse beperkingen
2. Tegengaan van racisme en discriminatie
3. LHBTIQ+ discriminatie tegengaan
4. Inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie

Met het Programma Leiden Inclusief worden ook vier moties en drie toezeggingen afgedaan.

Overige besluiten:

  • Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting Ambtenaren mei 2021 en namen vergaderzalen stadhuis 21.0323 (15-6)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden L. Raat en M. van Schaik (PvdD) over de ratelstrips in de bomen op en rondom het Bio Science Park 21.0327 (15-6)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Jitan (LP) over de deelname van visueel gehandicapte medeburgers aan inspreken in Leiden 21.0304 (8-6)