Later openbaar gemaakte collegebesluiten 16 februari

Reactie op rapport Ombudsman ‘Met te weinig genoegen nemen’ 23.0066

De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie in Nederland. Het college van burgemeester en wethouders neemt de aanbevelingen uit het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ over. Het betreft het proactief benaderen van ouderen en daarbij persoonlijk contact leggen, het benutten van intermediairs en het gebruiken van beschikbare data en gegevensuitwisseling. Het college laat in een brief weten welke acties daarbij nog gedaan zullen worden.

Collegevoorstel Toekomstbeeld Vlietzone + Brief aan de Raad 23.0067

In 2020 zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden, de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag een ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gestart over de Vlietzone. De Vlietzone is de strook langs de Vliet die loopt van Delft tot en met Leiden, ter oostzijde van de Vliet. Voor de toekomst van de Vlietzone is in 2021 het Plan van Aanpak Vlietzone vastgesteld. De afgelopen periode is het plan van aanpak samen met stakeholders uitgewerkt tot het visiedocument ‘Toekomstbeeld Vlietzone’. Het Toekomstbeeld Vlietzone beschrijft een ontwikkelrichting voor de Vlietzone als verbindend ‘stadslandschapspark’ in een verdichtende regio. De Oostvlietpolder in Leiden maakt onderdeel uit van de Vlietzone. De visie in het Toekomstbeeld geeft aan dat de Oostvlietpolder de huidige functies op gebied van agrarische gebruik, natuur, volkstuinen en recreatie behoudt. Hiermee sluit het Toekomstbeeld aan op de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Raadsinformatiebrief evaluatie Leidens Ontzet 2022 23.0070

Gemeente Leiden heeft een evaluatie gedaan van de viering van Leidens Ontzet 2022. Daarbij is geëvalueerd hoe het evenement is uitgevoerd. Daarnaast is via DoeMee een enquête uitgezet onder de bewoners van Leiden en omliggende gemeenten. Uit de evaluatie blijkt dat Leidens Ontzet 2022 een veilige, rustige editie geweest waar de leefbaarheid en veiligheid grotendeels gewaarborgd is. Verder blijkt uit de enquête dat de bewoners en bezoekers afgelopen editie niet levendig genoeg vonden en bestaat de wens om de komende editie weer meer toe te staan in de stad, met name in het Nieuwe Rijngebied.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om bij komende vieringen meer ruimte te bieden in het kern-horecagebied aan ondernemers die daar het initiatief voor willen nemen. Centraal uitgangspunt daarbij is dat het een open evenement is, dat toegankelijk is voor alle inwoners en bezoekers uit de stad en daarbuiten. De voorwaarden daarvoor worden de komende periode uitgewerkt. Het college stuurt een brief aan de gemeenteraad met de evaluatie.