Later openbaar gemaakte collegebesluiten 15 oktober

Instemming aangaan leningsovereenkomst overname Apotex 20.0498 (13-10)

De productiefaciliteit van medicijnen, voorheen opererend onder de naam Apotex en gevestigd op het Leiden Bio Science Park, lijkt te kunnen worden behouden voor Nederland. Het bedrijf InnoGenerics is voornemens om Apotex over te nemen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dit financieel mogelijk maken door een lening te verstrekken via de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Het college van burgemeester en wethouders heeft, als een van de aandeelhouders van InnovationQuarter,  ingestemd met het verzoek van InnovationQuarter (IQ) voor het aangaan van deze lening met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter hoogte van €6.7 miljoen. Onder vastgelegde voorwaarde dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met mede-lening verstrekker Ministerie VWS geheel risicodragend zijn voor deze lening en dat voor de financiering van InnoGenerics geen eigen investeringsmiddelen van InnovationQuarter worden ingezet.

CO-norm openbare inrichtingen 20.0496 (13-10)

Het college is van plan om aan de raad voor te stellen om het bestaande artikel 2:31 Apv ‘Verboden gedragingen’ uit te breiden. Dit betekent dat het verboden wordt in een openbare inrichting een CO(koolmonoxide)-norm van 30 parts per million (ppm) te overschrijden. Een hoog CO(koolmonoxide)-gehalte in een horecazaak is een risico voor de gezondheidvan bezoekers en personeel.
Daarnaast is de burgemeester van plan om een artikel toe te voegen aan het Horecasanctiebesluit 2018. In dit artikel staat welke sanctie de burgemeester oplegt bij overschrijding van de CO-norm. Bij overschrijding krijgt de eigenaar van een horeca-inrichting (bv een shishalounge) een waarschuwing en de verplichting om schriftelijk duidelijk te maken wat hij doet om een overschrijding een volgende keer te voorkomen. Bij een tweede en derde overschrijding van de CO-norm volgt een bestuurlijke maatregel (sanctie) voor de exploitant; de burgemeester schorst de shisha activiteit voor 3 maanden resp. 6 maanden. Dit betekent dat de waterpijpen gedurende die periode niet meer in de shishalounge mogen worden aangeboden. Het ontwerpbesluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Na verwerking van de inspraak nemen de raad en de burgemeester een definitief besluit.

Brief aan raad Beleidsregels Winterterras 20.0501 (13-10)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten beleidsregels vast te stellen voor winterterrassen waarin ruimere mogelijkheden zijn opgenomen voor horecaondernemers om een terras te exploiteren in de winter. Met dit besluit wil het college – zodra horeca weer open mag -  horecaondernemers tegemoet komen die door de coronacrisis zijn getroffen. De beleidsregels maken het mogelijk om een terras  anders in te richten zodat gasten op een comfortabele manier hiervan gebruik kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het beter beschutten van de terrassen tegen wind en regen en de mogelijkheid tot terrasverwarming op een klimaatvriendelijke manier. Voor de totstandkoming van deze beleidsregel is waar mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers, zonder daarmee de leefbaarheid aan te tasten. De beleidsregel is tot 6 april 2021 (tot na het Paasweekend) van kracht. Na die tijd wordt bekeken of een verlenging of aanpassing van deze regels noodzakelijk is. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de beleidsregels.

Overige besluiten:

  • Groeiagenda Zuid-Holland irt Nationaal Groeifonds 20.0484 (6-10)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Maarten Kersten (PS), ingekomen op 31 augustus, over artikel ‘Leiden scoort slecht op duurzaamheid’ 20.0491 (13-10)