Later openbaar gemaakte collegebesluiten 15 april

Gebiedsvisie Roosevelt West 21.095 (13-4)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Gebiedsvisie Roosevelt West ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie Roosevelt West beschrijft de ontwikkeling van het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Fortuinsloot, de Montgomerystraat en de Kuipers-Rietbergstraat om de komende 15-20 jaar om te vormen tot een aantrekkelijk werk- en woongebied. Ook geeft de gebiedsvisie kaders mee voor initiatiefnemers om in het gebied aan de slag te kunnen gaan. Belangrijk hierbij is dat toekomstige ontwikkelingen passen bij Zuidwest en dat zij bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid. De ontwikkeling van het gebied gaat stapsgewijs. Er blijft er in het gebied Roosevelt West ruimte voor stadsverzorgende bedrijven en ondernemingen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 1150 woningen in het gebied worden toegevoegd in combinatie met een veilige herinrichting van de Rooseveltstraat.

Intentieovereenkomst Portaal Plot 1A – Roosevelt West 21.0196 (13-4)

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Stichting Portaal betreffende het bouwplan in aan de Titus Brandsmalaan en Wiardi Bechmanstraat. Het bouwplan behelst woningbouw.

Het gaat om een plan voor ongeveer 200 woningen waarvan het merendeel sociale en middeldure huurwoningen. Gelijktijdig heeft het college het raadsvoorstel over  de Gebiedsvisie Roosevelt West vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit voorstel zal in de komende weken behandeld worden door de gemeenteraad. De buurt wordt medio 2021 nader geïnformeerd bij de verdere ontwikkeling van het bouwplan.

Overige besluiten:

  • Nota Kostenverhaal 21.0199 (13-4)
  • Dienstverleningsovereenkomst toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet Leidse Regio 21.0188 (6-4)
  • Zienswijze Programmabegroting 2022 VRHM 21.0172 (30-3)