Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 oktober

Ter inzagelegging Transitievisie Warmte 21.0480

Het college heeft de Transitievisie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ voor inspraak vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er uit moet komen te zien en hoe en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De Transitievisie Warmte borduurt voort op de door de gemeenteraad vastgestelde kaders in 2017 (Warmtevisie Leiden), in 2020 (Handelingsperspectief Energietransitie) en 2021 (regionale samenwerking in de energietransitie). De opdracht tot het opstellen van deze visie komt voort uit het landelijke Klimaat- en Energieakkoord.

De stad is uitgebreid betrokken geweest bij de totstandkoming van de transitievisie. Dit gebeurde onder andere tijdens een langdurig en breed participatietraject met online talkshows, meepraten via het digitale platform Doemee en live wijkgesprekken. Hiermee bereikten we duizenden inwoners. Hun inbreng werkt door in de Transitievisie Warmte en in toekomstige, wijkgerichte uitvoeringsplannen.

In de Transitievisie Warmte zijn nieuwe inzichten verwerkt. Zo zet het college meer in op het isoleren van woningen om de warmtevraag te beperken en op de voorbereiding op de omschakeling naar toekomstige, duurzame energiebronnen. Ook is het streven om bepaalde wijken in 2035 aardgasvrij te maken, losgelaten. Daarbij is de betaalbaarheid boven de directe reductie van CO2-uitstoot gesteld. De transitievisie benoemt nieuwe wijken, die kansrijk worden geacht om een start te maken met de omschakeling. Dat betekent voor de ene wijk (meer) onderzoek en voor andere concrete voorbereidingen op de omschakeling. Ook krijgen lokale bewonersinitiatieven meer ruimte, een wens vanuit de gemeenteraad. Verder biedt de transitievisie een doorkijk naar een nieuwe energie infrastructuur voor de stad, waarin het sluiten van de Leidse warmtering een belangrijke rol speelt.

Door in te zetten op een mix van bronnen kan er werk worden gemaakt van een robuust energiesysteem. Hierin nemen de betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid voor de eindgebruiker toe. Recente ontwikkelingen rondom de realisatie van het warmtetransportnetwerk in de provincie Zuid Holland en de positie van de gemeente Rotterdam hierin laten eens te meer zien dat deze strategie de juiste is. Vanuit de transitievisie blijkt dat een dergelijke transportleiding bruikbaar en wenselijk is. Partijen zijn blijvend met elkaar in gesprek om mogelijkheden te bezien om dit project, ondanks het besluit van de gemeente Rotterdam, toch te realiseren.

De concept Transitievisie Warmte ligt vanaf 15 oktober gedurende zes weken ter inzage. De definitieve versie wordt begin 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.

Participatieplan herontwikkeling Archimedesweg 15 LBSP 21.0485

Het college van burgemeester en wethouders heeft het participatieplan voor de herontwikkeling Archimedesweg 15 vastgesteld. Het participatieniveau is ‘informeren’. Ontwikkelaar Caransa groep zal stakeholders informeren over de plannen voor de herontwikkeling van deze locatie. Caransa wil op deze plek de huidige bebouwing slopen en nieuwbouw realiseren. Dit betreft 3 geschakelde panden/torens van 5 verdiepingen en een kelderverdieping. Hierin komt kantoor, labruimte en horeca voor openbaar gebruik. Na dit participatietraject volgt een formeel inspraaktraject bij de bestemmingsplanprocedure. Deze bestemmingsplanwijziging is nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Overige besluiten:

  • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Beheer Sport 2022-2026 21.0482
  • Vaststelling Tijdelijke beleidsregel woningomzetting en woningvorming 21.0496