Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 november

Vaststelling van de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 19.0516 (29-10)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 vast. Dit stuk beschrijft op welke manier de gemeente en onderwijspartners gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen en jongeren in Leiden willen vergroten.

Ze gaan aan de hand van zeven thema’s samenwerken: Leiden aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad, Internationale stad, Onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijs en Jeugdhulp, Gelijke Kansen, Gezondheid en bewegen en Duurzame Onderwijshuisvesting. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd. Wethouder Dirkse zal op 20 november namens het college de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 ondertekenen.

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling Leiden Law Park door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland 19.0542 (12-11)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de plannen voor het Leiden Law Park. Dit is een concept waarin juridische dienstverleners, legal tech start ups/scale-ups, dependances van internationale bedrijven en kennisinstellingen in de nabijheid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden gevestigd zouden worden. Samen met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden voert deze faculteit op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit, waarbinnen bepaald zal worden of het initiatief ‘Leiden Law Park’ kansrijk is.

De gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland zien de ontwikkeling van Leiden Law Park als een kans om nieuwe verbinding te leggen tussen kennisinstellingen en de stad en om tegelijkertijd op een vernieuwende wijze een impuls aan de werkgelegenheid te geven. Zij leveren daarom een financiële bijdrage aan het onderzoek. Het college vraagt specifiek aandacht voor participatie met de omgeving van de Rechtenfaculteit.

Afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, die de komende maanden wordt uitgevoerd, kunnen eventuele vervolgstappen bepaald worden.

Cultuurnota 2020 ‘De kracht van Cultuur (na inspraak) 19.0561 (12-11)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Cultuurnota 2020 (na verwerking van de inspraakreacties) ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Er zijn 11 reacties binnengekomen en die hebben tot een aantal kleine aanpassingen geleid.

Het college stelt in de nota voor om de kracht van cultuur in onze Stad van Ontdekkingen te benutten. Met een inclusief cultuuraanbod: meer oog voor diversiteit, toegankelijkheid en spreiding in de stad. Met groot bereik van het cultuuraanbod, ook onder andere groepen dan die nu vaak van het cultuuraanbod gebruik maken. 

De kern van het cultuurbeleid blijft de eigen, artistieke waarde van cultuur en kunst. Cultuur en kunst verrassen, verrijken en bieden schoonheid. Dankzij de activiteiten van de Leidse culturele (basis-) instellingen is cultuur van grote betekenis voor de stad en haar inwoners. Een nieuw accent in het beleid is dat de gemeente met het gesubsidieerde cultuuraanbod een nóg groter bereik wil realiseren onder verschillende groepen bewoners.

Overige collegebesluiten:

  • Last onder dwangsom jaarwisseling 19.0554 (12-11)
  • Vervolg pilot onafhankelijke vertrouwenspersoon/ombudsfunctie 19.0557 (12-11)