Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 mei

Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors 20.0222 (12-5)

Het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors is vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp-ontwikkelperspectief heeft de titel: “Meer Mors, Mooi voor iedereen”. Het Ontwikkelperspectief De Mors is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties. De informatie die tijdens de verschillende participatiemomenten werd opgehaald, is door de gemeente gebruikt om belangrijke thema’s voor de toekomst van de wijk te benoemen en uit te werken. Om tot het gewenste toekomstbeeld voor De Mors in 2040 te komen zijn volgende ‘bouwstenen’ opgesteld: ‘Karakteristiek en eigentijds’, ‘Ontmoeten en ondernemen’, ‘Gezond en duurzaam’ en ‘Ontsloten en verbonden’. Om dit toekomstbeeld te bereiken wordt uitgegaan van de karakteristieke kwaliteiten van De Mors. Nieuwe investeringen zijn erop gericht kwaliteiten toe te voegen. Het college kiest voor de strategie om door slim te investeren met één gebiedsontwikkeling meerdere doelen te bereiken. Gedurende 6 weken (van 18 mei tot en met 28 juni) kunnen inwoners van Leiden en andere belanghebbenden op www.leiden.nl/inspraak hun zienswijze indienen op dit toekomstplan voor de wijk De Mors. Deze wijk omvat Transvaal, de Hoge Mors en de Lage Mors. Meer informatie en de resultaten van de verschillende participatiemomenten is te vinden op: www.leiden.nl/demors. Hier is ook een korte publieksversie van het ontwikkelperspectief beschikbaar.

Motie Loon naar Werken (M19.0110/01) 20.0218 (12-5)

Bij de bespreking van het beleidsplan ‘Werk en Participatie 2019-2023 op 17 december 2019 heeft de raad de motie Loon naar Werken (M19.0110/01) aangenomen. De gemeenteraad verzoekt het college hierin onderzoek te doen naar het probleem van de armoedeval in Leiden en indien nodig voorstellen te doen omtrent de aanpak van de armoedeval. Het college heeft hiervoor gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport van Stimulansz dat in 2019 op verzoek van het ministerie van SZW is uitgevoerd. Dit onderzoek geeft aan bij welke huishoudens het risico op armoedeval het grootst is in 34 gemeenten waaronder Leiden. In een brief laat het college weten welke stappen er in Leiden binnen het huidige armoedebeleid al zijn gezet om dit risico op een armoedeval te verzachten. Het college adviseert dan ook nu geen nieuwe maatregelen te treffen en de evaluatie van het armoedebeleid in juli en de landelijke ontwikkelingen rond Simpel Switchen in de participatieketen af te wachten. De brief en bijlagen zijn naar de raad gestuurd met het verzoek de motie als afgedaan te beschouwen.

Evaluatie natuur en duurzaamheidseducatie 20.0201 (12-5)

De ‘Evaluatie Natuur en Duurzaamheidseducatie 2019’ is vastgesteld. Kennis over duurzaamheid bereidt Leidse kinderen en jongeren voor op een groene toekomst en daarbij horende arbeidsmarkt. in 2019 hebben ruim 65.000 jonge bezoekers de activiteiten van alle organisaties in de stad op het gebied van natuur en duurzaamheidseducatie bezocht. Onze stadspartners zoals Hortus, Naturalis, Stichting Naar Buiten!, Technolab en de schooltuinen ontzorgen het onderwijs door het aanbieden van expertise en werkvormen waarover docenten en leerkrachten zelf vaak niet kunnen beschikken. Ze werken samen in Donderdag Verwonderdag en het project Natuur om de Hoek. Buiten de schoolmuren leren en deels ook buiten schooltijd wordt hierdoor steeds aantrekkelijker en biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om deze kennis in het dagelijks leven bewuster in te zetten.

Visie op programma RDOG2024, zienswijze op eerste begrotingswijziging 2020 en zienswijze op programmabegroting 2021 20.0209 (12-5)

De gemeente Leiden neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De RODG HM heeft een concept begrotingswijziging 2020 en een programmabegroting 2021 opgesteld. Deze zijn aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op 1 juli 2020.

Aanpassing Afstemmingsverordening Participatiewet 20.0206 (12-5)

Bij de uitvoering van de Participatiewet en in bezwaar- en beroepsprocedures is gebleken dat in de regelgeving van Leiden een juridische grond om de bijstand te verlagen wanneer een belanghebbende door eigen schuld of toedoen werkloos is geworden, ontbreekt. Tot 1 januari 2015 was deze verlaging ook in de toenmalige regelgeving opgenomen. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor de Afstemmingsverordening Participatiewet uit te breiden. Voor degene die door eigen schuld zijn baan en inkomen is verloren en daardoor is aangewezen op een bijstandsuitkering geldt dat de eerste maand de uitkering wordt verlaagd met 100 procent van de bijstandsnorm. Het gevolg is een maand zonder inkomen. Het college behoudt de mogelijkheid om - als daar een goede reden voor is - de verlaging lager vaststellen of geheel afzien van een verlaging.

Overige besluiten:

  • Normenkader accountantscontrole 2019 20.0214 (12-5)
  • Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten Telderskade 42 20.0212 (12-5)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden van Walraven (SP), Kersten (PS) en Van Schaik (PvdD), Pier Krol (CU), ingekomen 1 mei, over de sluiting van de BBB op 1 mei 2020 20.0220 (12-5)