Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 april 2022

Strategie Digitale Veiligheid 22.0157

Binnen de gemeente is het bestuur gestart met een periodiek overleg Digitale Veiligheid. Dit gebeurt aan de hand van de VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020. Continue (cyber)dreigingen, maar ook concrete voorbeelden als de hack op de gemeente Hof van Twente in december 2020 roepen vragen op zoals waar de Leidse regio gemeenten staan, wat er nog moet worden aangepakt en welke keuzes daarin gemaakt moeten worden. De Agenda biedt bestuurlijke handvatten om langs actielijnen deze vragen te beantwoorden en ook de gemeenteraad hier adequaat over te informeren. Om de ambitie uit te spreken ten aanzien van, en aantoonbare keuzes te maken in, de uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid, cyberweerbaarheid en cybergevolgbestrijding is de Strategie Digitale Veiligheid opgesteld. Het doel van deze Strategie is een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy te realiseren. Dit door de strategie en doelstellingen te vertalen naar activiteiten en deze te verankeren in de dagelijkse werkzaamheden van de gemeente en het Servicepunt71.

Overige besluiten:

  • Aandeelhoudersvergadering Alliander 13 april 2022 22.0155

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 7 maart 2022) van Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over de verkeersknip bij de Langebrug 22.0159