Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 oktober

Onttrekking budget regeling coronasteun cultuur 2022 t.b.v. Ins Blau 22.0392

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om theater Ins Blau eenmalig extra financiële steun te bieden. Hiervoor maakt het college een bedrag van 110.000,- euro vrij uit de regeling coronasteun cultuur 2022. Het college geeft hiermee uitvoering aan de motie ‘Steun aan Ins Blau’ die bij de behandeling van de jaarstukken 2021 door de gemeenteraad is aangenomen.  Een structurele oplossing moet nog worden gevonden. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de gevolgen van ‘fair pay’ binnen de hele cultuursector. Naast de kosten voor ‘fair pay’ spelen ook de hoge kosten vanwege inflatie, huisvesting en energie een rol in de verdeling van het beschikbare budget.

Voor de structurele oplossing is Ins Blau in eerste instantie ook zelf aan zet. De gemeente is hierover in nauw overleg met de directie en de RvT van Ins Blau.

Concept subsidieregeling cultuur 2023 vast stellen voor inspraak 22.0404

Het college van B en W heeft de concept Subsidieregeling 2023 vastgesteld voor inspraak.

Om goed te kunnen sturen op de doelen die in de Cultuurvisie staan is het belangrijk dat de subsidies hierop aan sluiten. Dit is de reden dat we de huidige deelverordening cultuursubsidies 2013 willen vervangen door een nieuwe Subsidieregeling Cultuur 2023. Met deze nieuwe subsidieregeling Cultuur kunnen we beter sturen op de inhoudelijk doelen uit de Cultuurvisie 2020: een inclusief, divers en toegankelijke cultuuraanbod, aandacht voor Leidse makers en aandacht voor de unieke verbinding van kennis en cultuur.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:  Voor het onderdeel ‘Voor heel Leiden: cultuur lokaal en inclusief’ kunnen aanvragen worden ingediend die zich richten op bijvoorbeeld cultuur en jongeren, integratie, cultuur en zorg, welzijn en op inwoners van de gemeente die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunstaanbod. Bij ‘Nieuw in Leiden: projectensubsidie Leidse makers’ kunnen makers subsidie aanvragen voor projecten die vernieuwend, verrassend of experimenteel zijn. Het driejarig ‘Makersstipendium’ geeft makers uit Leiden een kans zich een aantal jaar professioneel te ontwikkelen en projecten uit te voeren met een stipendium. ‘Ontdek het in Leiden: cultuur en kennis’ gaat over de verbinding tussen cultuur en kennis en het Versterken van het profiel ‘Stad van Ontdekkingen’. Tenslotte wordt de publicatiesubsidie in de nieuwe regeling gecontinueerd. Met ‘Het verhaal van Leiden’ vergroten we de aandacht voor de Leidse cultuur en/of cultuurhistorie.

Voordat er een definitief besluit wordt genomen, kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun mening over de nieuwe regeling doorgeven. De inspraaktermijn start op 14 oktober en loopt tot en met 25 november 2022. Als alle binnengekomen reacties zijn verwerkt kan de nieuwe regeling worden vastgesteld door het College van B en W.

Collegevoorstel Actieplan studentenwelzijn + brief aan de raad 22.0406

Het gaat al langere tijd niet goed met de mentale gezondheid van een groeiend aantal studenten. Dit werd versterkt door de coronapandemie. In de landelijke politiek heeft dat mede geleid tot plannen om de basisbeurs voor studenten her in te voeren, en het bindend studieadvies (BSA) te versoepelen. Maar ook op lokaal niveau zijn er stappen gezet: in Leiden kwam er al snel een samenwerking tussen de gemeente, studenten en kennisinstellingen om de communicatie met studenten rond coronaregels en hun ervaringen te verbeteren.

Deze samenwerking is verder gezet met de ondertekening van de verklaring studentenwelzijn van 5 april, met deze partijen. Nu is er met inbreng van studenten dit actieplan gevormd. Doel is het welzijn van deze groep inwoners te verbeteren. Dat doen we door heel concreet met partners verschillende acties te ondernemen. Voorbeelden hiervan is het zorgen voor betere informatie op alle websites over studieleningen en financiële tegemoetkomingen maar ook de sociale veiligheid vergroten door gesprekken tussen studenten te faciliteren en de meldingsbereidheid te vergroten. Ook studenten eerder betrekken bij te maken beleid via sociale media en het onderzoeken van de zorgvraag van studenten zijn onderdeel van dit actieplan. De gemeente werkt voor deze uitgebreide lijst acties samen met studenten(organisaties) en kennisinstellingen maar ook DUWO, politie en GGD.

Overige besluiten:

  • Raadsvoorstel Afdoen Moties 2022 I 22.0391
  • Collegevoorstel Uitgestelde ondertekening OER-brief Holland-Rijnland 22.0394
  • Raadsbrief over voortgang en proces participatie 11.0401

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Bo Lemmens (PvdA) en Ahmet Kargin (GroenLinks) over de toegankelijkheid van de Leidse introductieweek voor mbo-studenten 22.0399
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Sander van Diepen (D66) over het Centrum voor Wetenschapscommunicatie 22.0400