Later openbaar gemaakte collegebesluiten 11 november

Over het volgende besluit wordt een persbericht verzonden:

Collegevoorstel brief aan raad inzake huisvesting vergunninghouders en noodopvang asielzoekers 21.0557

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen noodopvanglocatie in Leiden te realiseren voor vluchtelingen. Mocht er een verzoek komen vanuit het Rijk, dan kan er wel een crisisopvanglocatie worden gerealiseerd. Hiervoor stelt de gemeente de 3Octoberhal beschikbaar. Ook blijft de gemeente volop inzetten op het realiseren van voldoende woningen voor mensen met een status vanuit het programma huisvesting statushouders. Dit programma staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een bredere aanpak om huisvesting voor diverse doelgroepen in de stad, waaronder bijvoorbeeld ook starters of studenten, mogelijk te maken.

Crisisopvang is opvang die binnen enkele uren gerealiseerd moet worden en opvang biedt voor een periode tussen de 72 uur tot circa één week. Noodopvang is opvang die binnen twee tot drie weken gerealiseerd moet worden en opvang biedt voor een periode tussen de drie en zes maanden tot maximaal één jaar.

Door de actualiteiten van de afgelopen weken rondom de opvang van vluchtelingen heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar locaties waar nood-en/of crisisopvang gerealiseerd zou kunnen worden. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de gemeente besloten geen verdere inventarisatie te doen van alternatieve locaties wanneer het Rijk een verzoek doet om noodopvang te bieden. Er blijken geen passende locaties beschikbaar te zijn op korte termijn.

De gemeente zet in op de structurele huisvesting van statushouders en onderzoekt in nauw overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de mogelijkheden van een regionale opvanglocatie in Leiden waar mensen met een status en mensen die een grote kans maken om een status te krijgen gehuisvest worden. Op die manier levert Leiden een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de druk op de opvanglocaties.