Later openbaar gemaakte collegebesluiten 11 mei

Evaluatie Leiden City of Science 2022 23.0182

2022 was Leiden de Europese hoofdstad van Kennis: European city of science. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van dit jaar. In de evaluatie staat beschreven wat het afgelopen jaar ons als stad gebracht heeft. Het verbinden van wetenschap en samenleving en het verbinden van nieuwsgierige mensen was een belangrijk doel van dit jaar. Met het Kennis door de Wijken programma, een jaarrond programma met elk dag wel een laagdrempelige activiteit in één van de wijken van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zijn meer dan 10.000 mensen bereikt, waarvan 20% nog niet eerder aan een wetenschappelijke activiteit had deelgenomen. Daarnaast vond er een groot aantal aan congressen plaats dit jaar en een recordaantal aan museumbezoeken. De economische impact, denk aan hotelovernachtingen, uitgaven van congresbezoekers aan winkels en horeca, was groot: 20 a 26 miljoen Euro. Het jaar is mede mogelijk gemaakt door de Europese commissie en door partners van/in de stad.

Speerpunten programma Binnenstad 2023 23.0184

Het College heeft de speerpunten voor programma Binnenstad 2023 vastgesteld. De speerpunten voor de Leidse binnenstad in 2023 zijn het verbeteren van de maatschappelijke verbinding tussen de binnenstad en het Leiden Bio Science Park, het vergroenen van de winkelstraten van de binnenstad en het opzetten van een Platform Leiden Vitale Binnenstad. Met het Platform Leiden Vitale Binnenstad wil het college stadspartners en belangengroepen uit de binnenstad met elkaar verbinden door kennisdelen, samenwerken en begrip voor elkaar stimuleren. Het Platform heeft een Klankbordgroep Leiden Vitale Binnenstad. De Klankbordgroep wordt voor de gemeente een belangrijke bron voor het meedenken over het opzetten van participatietrajecten, zodat alle doelgroepen en geluiden in Leiden zoveel mogelijk worden gehoord. Programma Binnenstad 2020-2024 loopt dit jaar af en gaat vanaf 2024 structureel door onder de naam Leiden Vitale Binnenstad.

Uitvoeringsbesluit Openbare Ruimte Sportpark De Vliet 23.0192

Op sportpark De Vliet wordt momenteel het nieuwe binnenbad en ijshal De Vliet gerealiseerd. Dit nieuwe sportcomplex vervangt straks het Vijf Meibad en de ijshal aan de Vondellaan. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een Uitvoeringsbesluit Openbare Ruimte Sportpark De Vliet opgesteld en stelt de gemeenteraad voor om hiermee in te stemmen. In het Uitvoeringsbesluit staat hoe de buitenruimte van sportpark De Vliet wordt ingericht en ontsloten, op welke wijze het parkeren van auto’s en fietsen wordt geregeld, hoe wordt omgegaan met groen, bomen en water. Het sportpark krijgt een open karakter met een hardlooptrack en wandelroute naar het Delfts Jaagpad. Een duurzame en toekomstbestendige invulling, met behoud en compensatie van groen en water en realisatie van ambities op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit maken onderdeel uit van het ontwerp. Tevens maakt de realisatie van een nieuw stukje natuur in de vorm van een eiland onderdeel uit van de plannen. Na vaststelling start de uitvoering na de zomer 2023 en loopt deze door tot voorjaar 2024.

Collegevoorstel en raadsvoorstel bestemmingsplan Watergeuskade 23.0203

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de Trekvliet vormgegeven dient te worden. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein tot woonwerkgebied mogelijk. Binnen het plangebied wordt ruimte geboden aan maximaal 350 woningen en 7.000 m2 programma aan bedrijvigheid, verdeeld over 4 gebouwen.

Het verharde bedrijventerrein wordt volledig vergroend tot een parkachtige omgeving met vier gebouwen. Er wordt circa 3500 m2 groen toegevoegd. De openbare groene kade krijgt een natuurlijke oever, welke via paden langs en tussen de bebouwing door te bereiken is.  Onder een gedeelte van plangebied wordt voorzien in een enkellaags ondergrondse parkeervoorziening, waarmee in voldoende parkeergelegenheid conform het vigerende parkeerbeleid wordt voorzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 3 februari t/m 17 maart ter inzage gelegen. In deze periode kon eenieder een zienswijze indienen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot een aantal ondergeschikte aanpassingen aan het bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling.

Naast het bestemmingsplan wordt tevens een beeldkwaliteitsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het concept beeldkwaliteitsplan heeft ook van 3 februari t/m 17 maart ter inzage gelegen. In deze periode kon eenieder een inspraakreactie indienen. Er is 1 inhoudelijke inspraakreactie ingediend. Deze heeft niet geleidt tot een wijziging. Derhalve wordt het plan ongewijzigd ten opzichte van het concept beeldkwaliteitsplan aangeboden aan de raad ter vaststelling.

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Watergeuskade 23.0211

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de Trekvliet vormgegeven dient te worden. Binnen het plangebied wordt ruimte geboden aan maximaal 350 woningen en 7.000 m2 programma aan bedrijvigheid, verdeeld over 4 gebouwen.

Het verharde bedrijventerrein wordt volledig vergroend tot een parkachtige omgeving met vier gebouwen. De openbare groene kade krijgt een natuurlijke oever, welke via paden langs en tussen de bebouwing door te bereiken is. Het concept beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen voor een termijn van zes weken. In deze inspraakperiode  zijn er 8 inspraakreacties ingediend, met één inhoudelijk onderwerp. Het college stelt de raad voor om het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen en de Welstandsnota Leiden 2022 voor deze locatie overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan te wijzigen. De gewijzigde Welstandsnota 2022 met daarin opgenomen beeldkwaliteitsplan zal dienen als toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) voor bouwplannen op  de locatie Watergeuskade.

Collegebrief motie VOD beperking van onaangekondigde huisbezoeken (PvdA en SP) d.d. 10 maart 2022 23.0205

Het college van burgemeester en wethouders heeft de motie vreemd aan de orde van de dag beperking van onaangekondigde huisbezoeken (PvdA en SP) beantwoord met een brief. In de brief staat uitgelegd dat het college een onaangekondigd huisbezoek alleen inzet, naast alle andere middelen, indien dit noodzakelijk is om tot een goede beoordeling te komen.

Pilot Samenwonen op proef Leiden 23.0214

Op 9 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Beleidsregels kennismakingsperiode in Leiden 2023’ vastgesteld. Hiermee kan de gemeente Leiden op 1 juli 2023 van start met de pilot ‘Samenwonen op proef’. Deze pilot maakt het mogelijk dat inwoners met een bijstandsuitkering eerst een half jaar op proef kunnen samenwonen, zonder meteen gekort te worden op hun uitkering. De pilot is tot stand gekomen op verzoek van de gemeenteraad en duurt een jaar, tot 1 juli 2024. De gemeenteraad is geïnformeerd.

Overige besluiten:

  • Drinkwatervoorziening van de Toekomst: voorbereiding MER door Dunea 23.0183
  • Zienswijze conceptbegroting 2024 Holland Rijnland 23.0197

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 maart 2023) van raadslid Pieter Krol (CU) over de verkeerssituatie op de Zwartemeerlaan ter hoogte van het Regenboogpad 23.0187
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 3 april 2023) van Sebastiaan van der Veer (CDA) en Esmee van Meer (PvdA) over gebrekkige communicatie vanuit de BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland) 23.0199
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Marc Newsome (PvdA) en Emma van Bree (GroenLinks) over het gebruik van het speelveld in de Vogelwijk als bouwterrein 23.0201