Later openbaar gemaakte collegebesluiten 10 september

Monitor Sociaal Domein 2020 20.0426 (8-9)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de monitor sociaal domein 2020 vast ter bespreking in de gemeenteraad. In de monitor sociaal domein zijn indicatoren opgenomen waarmee ontwikkelingen in het sociaal domein kunnen worden gevolgd. Zoals het gebruik van voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. Voor een aantal onderwerpen is nader onderzoek nodig. Hiervoor heeft het college een onderzoeksagenda opgesteld. De onderzoeksagenda wordt als onderdeel van de monitor sociaal domein voorgelegd aan de gemeenteraad.

Advies op de bestuurlijke fusie tussen Stichting Islamitische Basisscholen (Er-Risèlèh) en Stichting Noor 20.0414 (8-9)

De Stichting Islamitische Basisscholen (Er-Risèlèh) en Stichting Noor hebben aangekondigd een fusie aan te willen gaan per 1 januari 2021. Volgens de wet is geen ministeriële toestemming vereist daar het aantal betrokken scholen bij deze fusie minder dan tien bedraagt. Daarentegen is een advies van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie vereist. De stichtingen beogen met de fusie een juridische formalisering van de samenwerking waarbij de kwaliteit en stabiliteit op het gebied van onderwijs en personeel gewaarborgd blijft en de financiële risico’s beter kunnen worden afgedekt. De keuzevrijheid van ouders wordt door deze fusie niet beïnvloed. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom positief geadviseerd over deze fusie.

Toekomstvisie DZB Leiden 20.0416 (8-9)

De gemeenteraad heeft in december 2019 het beleidsplan Werk en Participatie vastgesteld. Leiden wil een inclusieve stad zijn met een gunstig economisch klimaat, waarin alle Leidenaren deelnemen en zich kunnen ontwikkelen door middel van werk en participatie en waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft. DZB Leiden draagt daar aan bij. Door veranderingen in wetgeving en financiering staan bedrijfsresultaten van DZB Leiden onder druk. Enerzijds heeft het te maken met de krimp van het aantal Wsw-werknemers en de teruglopende subsidies. En anderzijds ontstaan nieuwe uitdagingen door de instroom van nieuwe doelgroepen (voormalig Wsw en Wajong) in de Participatiewet en de beweging naar een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het college van B&W heeft DZB Leiden gevraagd een visie op te stellen waarin wordt geschetst hoe DZB Leiden een toekomstbestendig bedrijf wordt dat de re integratiedoelen van de gemeente(n) ook in de toekomst kan behalen. Deze visie geldt als basis voor de komende 5-10 jaar. Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een brief over de voortgang.

Motie actieplan regeldruk RV 19.0073 20.0425 (8-9)

In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht een actieplan regeldruk op te stellen in samenspraak met ondernemers, ondernemersverenigingen en ondernemerskoepels. In het bij deze brief aan de raad opgenomen ‘Actieplan verminderen ervaren regeldruk’ wordt beschreven welke acties de gemeente samen met ondernemers zal ondernemen om daar waar mogelijk regels te vereenvoudigen of te schrappen en in te blijven zetten op een servicegerichte en proactieve houding van de gemeente. Dit actieplan is afgestemd met partijen die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, te weten: Ondernemend Leiden, Centrummanagement Leiden en VNO-NCW Rijnland.

Overige collegebesluiten:

  • Overeenkomsten ten behoeve van overgangsrecht (artikel 12) van Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 20.0420 (8-9)