Later openbaar gemaakte collegebesluiten 10 november

Vaststellen Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 2022-2023 22.0435

In het Werkgeversservicepunt (WSP) Holland Rijnland werken gemeenten en UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. Juist nu is de dienstverlening van het WSP aan werkgevers van belang: om werkgevers te helpen aan geschikt personeel en werkzoekenden voor wie dit niet vanzelf gaat kansen te bieden op werk. Het uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland wordt aan alle colleges in de arbeidsmarktregio voorgelegd voor akkoord. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft ingestemd met uitvoeringsplan WSP voor 2022 en 2023. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de doorontwikkeling van de samenwerking en wordt voldaan aan verplichtingen uit het besluit SUWI.

Overige besluiten:

  • Zienswijze concept werkprogramma Holland Rijnland 2022 – 2026 (Z/22/3406042) 22.0459

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 26 september 2022) door raadslid Lianne Raat (PvdD) over Seeing Stars 22.0436
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 20 september 2022) van raadsleden Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden) over nepparticipatie op het Betaplein 22.0430