Later openbaar gemaakte collegebesluiten 10 maart

Verkenning extra maatregelen tegengaan lerarentekort primair onderwijs in Leiden 22.0094

Het college van B&W heeft in samenwerking met het onderwijsveld een brede verkenning gedaan naar het huidige lerarentekort in het primair onderwijs in Leiden en naar welke extra maatregelen de stad zou kunnen nemen om leerkrachten te werven en te behouden. De verkenning start met een vacatureanalyse van de Leidse onderwijsarbeidsmarkt. Deze laat zien dat het aantal uitgezette vacatures het afgelopen jaar enorm is toegenomen. Hiermee volgt Leiden de landelijke trend. Behalve een overzicht van noodmaatregelen uit andere steden en van wat de gemeente al doet via de Leidse Educatieve Agenda, heeft zij ook de knelpunten voor leerkrachten op (onderwijs)kansenscholen geïnventariseerd. De drie aanbevelingsrichtingen voor extra maatregelen biedt de gemeente handvaten om leerkrachten in Leiden te behouden en aan te trekken. Het helpen anders organiseren van het onderwijs, het verbeteren van de randvoorwaarden en het verbeteren van het imago van het beroep leerkracht zijn manieren om Leiden als unieke onderwijs- en kennisstad vooruit te helpen.

Overige besluiten:

  • Burgemeesters- en collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Leiden en Dunea inzake Lammenschans-driehoek 22.0056
  • Procesbesluit aantekenen cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof inzake de toepassing van het overgangsrecht inzake de btw vrijstelling nieuwbouw drie sportaccommodaties 22.0079