Later openbaar gemaakte collegebesluiten 1 oktober 2021

Raadsvoorstel afdoen moties II 2021 21.0457

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld een aantal moties als afgedaan te beschouwen. In de Financiële Verordening 2020 d.d. 28 mei 2020 (RV 20.0024) is opgenomen dat de afdoening van moties twee keer per jaar geclusterd in een apart raadsvoorstel geregeld wordt. Dit is het tweede voorstel voor 2021.

Overige besluiten:

  • Tweede voortgangsrapportage 2021 21.0458
  • 3e technische wijziging Programmabegroting 2021 21.454
  • Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander 21.0456
  • Voorgenomen besluit Innovation Quarter, fondsuitbreiding IQ Capital 21.0462