Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Visienota Leiden en Regio 2019  19.0427 (3-9)

Leiden is mede verantwoordelijk, in het bijzonder als centrumstad, voor de ontwikkeling van het internationale vestigingsklimaat en de versterking van de economische structuur in de regio. Versterking van de Leidse regio, Holland Rijnland en het stedennetwerk in de Zuidelijke Randstad om gezamenlijk de grote strategische vraagstukken aan te pakken die cruciaal zijn voor een duurzame veerkrachtige stad, is daarbij de inzet. Het college heeft haar opvattingen daartoe vastgelegd in een nieuwe visie op regionale samenwerking: Visienota Leiden en Regio 2019. De houding in regionale samenwerking wordt gekenmerkt door de kernwoorden: welwillend, wederkerig en zakelijk. De gemeente Leiden wil de komende jaren inzetten op de volgende dossiers:

  • Leidse regio: operationele samenwerking op bedrijfsvoering, sociaal domein en beheer.
  • Holland Rijnland/Hart van Holland: samenwerking op ruimtelijk structurerende verdelingsvraagstukken.
  • Zuidelijke Randstad: samenwerking kenniseconomie, mobiliteit en verstedelijking.
  • Hollands Midden: Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst.

Beleidsregels Jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Leiden 2019 19.0419 (3-9)

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de uitvoering van jobcoaching in relatie tot de Participatiewet, IOAW en de IOAZ. Jobcoaching is onderdeel van de re-integratieverordening 2017 en wordt uitgevoerd door DZB Leiden. Uit de evaluatie jobcoaching Holland Rijnland van 2019 bleek dat sommige gemeenten aanvullende beleidsregels hebben en sommige gemeenten niet, waaronder de gemeente Leiden. In het kader van eenduidige werkgeversdienstverlening is daarom besloten dat alle gemeenten beleidsregels opstellen, zodat het voor werkgevers duidelijk is hoe jobcoaching wordt ingezet. Het college heeft in afstemming met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude beleidsregels voor de gemeente Leiden opgesteld. Deze regels zijn conform de geharmoniseerde afspraken over de uitvoering van jobcoaching in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland, waarbij ruimte is voor het maatwerkbeginsel. De beleidsregels jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 zullen van kracht gaan zodra deze zijn gepubliceerd en worden ter kennisname naar de raad verzonden.

Overige besluiten:

  • Aanmelding gemeente Leiden voor de 2e tranche van de Regeling uitvoering Crisis- en Herstelwet 19.0421 (3-9)
  • Zienswijze op Inhoudelijke Agenda 2019-2013 Holland Rijnland 19.0440 (3-9)