Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten 7 november

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Intentieverklaring sportformateur 19.0547 (5-11)

Het college van burgemeester en wethouders ondertekent samen met de Leidse Sportfederatie (LSF) en twee sportverenigingen Die Leythe en Gymsport Leiden de intentieverklaring sportformateur. Met deze verklaring kan bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport budget worden aangevraagd om een sportformateur aan te stellen.
Gemeenten kunnen een sportformateur aanstellen om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te vatten in een lokaal sportakkoord. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen (vanuit de gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven, etc.) aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. In het Leidse sportakkoord zal ook een uitwerking van een aantal van de ambitie(s) uit de sport- en gezondheidsnota komen. Voor Leiden biedt dit de kans om samen met de stad direct aan de slag te gaan met de onlangs vastgestelde beleidsdoelen voor sport en gezondheid. Voor het traject naar een sportakkoord is € 15.000 beschikbaar vanuit het Rijk en voor de uitvoering twee keer €60.000.

Overige collegebesluiten:

  • Technische wijziging Inrichtingsplan Zaterdagmarkt 19.0548 (5-11)

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden M. van Schaik (PvdD), H. van der Kaap (PvdD) en M. de Crom (VVD), ingekomen 2 oktober 2019, over Rapport Rotterdamse Rekenkamer over de warmterotonde 19.0544 (5-11)