Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten 18 oktober

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Stads- en wijkenquête 2019 & Jongerenpeiling 2019 19.0499

De rapportages van de Stads- en Wijkenquête en de Jongerenpeiling 2019 zijn beschikbaar. Sinds 2001 wordt de Leidse bevolking inmiddels voor de 15e keer ondervraagd over hun wensen, meningen en gedrag ten aanzien van een groot aantal verschillende onderwerpen. De Jongerenpeiling is dit jaar eenmalig gehouden met twee doelen: inhoudelijk antwoord krijgen op een aantal vraagstellingen vanuit de ambtelijke organisatie en onderzoeken of en hoe de respons van jongeren op vragenlijstonderzoek vergroot kan worden. (15-10)

Kaderbesluit Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid 19.0508

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de kaders voor het project Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid vast te stellen. Dit project behelst de noodzakelijke vervanging van de riolering, waarbij het regenwater en afvalwater in gescheiden systemen worden afgevoerd. Ook de straten en stoepen worden vervangen, en de openbare ruimte wordt meteen klimaat-adaptief ingericht om weersextremen zoals langdurige droogte, hevige regenval en hittestress op te vangen. Waar mogelijk wordt bovendien extra groen aangelegd om de biodiversiteit te vergroten. Ondergronds wordt ruimte gereserveerd voor een stadsverwarmingsnet. Na het vaststellen van de kaders wordt een uitvoeringsbesluit voorbereid en een aannemer gezocht zodat eind 2020 gestart kan worden met de realisatie van het project. (15-10)

Projectopdracht Paardeweide en omgeving 19.0486 (8-10)

De gemeente gaat in de komende periode bezien hoe het zgn. Paardenwei-gebied tot ontwikkeling kan worden gebracht. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar mogelijkheden om de huidige Holiday Inn-locatie vrij te spelen voor herontwikkeling. De werkzaamheden die hiervoor door de gemeente verricht moeten gaan worden, staan beschreven in de projectopdracht. Het college heeft van de projectopdracht met instemming kennisgenomen.

Reactie van de gemeente Leiden op het concept Klimaatakkoord 19.0501 (15-10)

Het college van burgemeester- en wethouders heeft haar standpunt over het concept Klimaatakkoord bepaald. Gezien de grote maatschappelijke impact van het Klimaatakkoord op de stad en de samenleving, betrekt het college de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium bij het besluitvormingsproces van het concept Klimaatakkoord. Het college heeft de raad uitgenodigd haar zienswijze op de standpuntbepaling van het college te uiten. Hierdoor kan de zienswijze van de gemeenteraad door het college worden meegenomen in de besluitvormingsprocessen van de VNG.

Overige collegebesluiten:

  • Tweede erratum op raadsvoorstel RV 19.0095 vaststelling SP en BKP Humanities 19.0512 (15-10)

 Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden S. van Diepen (D66) en P. Krol (CU), ingekomen 5 september 2019, over woningbouw in de knel door stikstofuitspraak 19.0491 (15-10)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Klever (PvdA), ingekomen 6 september 2019, over toerisme en balans tussen wonen, werken en recreëren in de Leidse binnenstad 19.0500 (15-10)